โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

8 พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เวลา 10.00น ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม เพื่อเตรียมงาน เฉลิมฉลอง ปีศักดิ์สิทธิ์ (JUBILEE) โอกาสครบ 350ปีสมัชชาอยุธยา (ค.ศ.1664-2014)และครบ50ปีแห่งการสถาปนาพระฐานะนุกรมพระศาสนจักรคาทอลิกไทย (ค.ศ.1965-2015)

22 พฤศจิกายน แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการBible Genius Award” ประจำปี 2014 ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

 

    ข้าแต่พระเยซูเจ้า สังคมของข้าพเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันก็แบ่งชั้นวรรณะ เช่นเดียวกับเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในโลก ขอให้พวกลูกแต่ละคนและในฐานะสมาชิกพระศาสนจักรได้เติบโต เดชะพระฉบับแบบของพระองค์ เป็นการท้าทายความไม่เสมอกัน และพยายามช่วยกันและกัน ในอันที่จะก่อสร้างพระอาณาจักรของพระองค์  อาแมน ...

ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน “Bible Genius Award”
แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ได้จัดโครงการ“Bible Genius Award” ประจำปี 2014 
โดยภายใต้พระวาจา “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู” (ฟป 3:8)
การที่เราจะรู้จักพระคริสตเยซู คือ การที่เราจะต้องอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ 
ส่งเสริมให้เยาวชน  อาศัยการสัมผัสกับพระวาจาด้วยการอ่าน ภาวนา ศึกษาไตร่ตรอง
และเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวาจาอย่างสม่ำเสมอ

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014 "ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย" (มธ.5:39) เต็มอิ่มกับกิจกรรม ซึ่งพระธรรมกับการอบรม ชื่นชมแมกไม้ดุจกลางป่า เฮฮากับทีมสันทนาการ เบิกบานใจไปกับพวกเรา ...ทีมงานเขต2 "อนาคตของพระศาสนจักรที่จะสวยงามเริ่มต้นจากพวกเรา

ชมภาพบรรยากาศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          เมื่อวันที่ 18-23  ตุลาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน นำตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ 9 คน เข้าร่วมงานค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภายใต้หัวข้อ “ผู้ใดมีใจยากจนย่อมเป็นสุข  เพราะอาณาจักรวรรค์เป็นของเขา” มธ 5:3 และยังมีคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ เข้าร่วมงานนี้ด้วย

          อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประมวลภาพC-Gamesเยาวชน ชุดที่1 / ชุดที่2

          เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 08.30-16.00น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ C-GAMESให้กับเยาวชนกรุงเทพฯ ที่วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก พิธีมิสซาเปิดโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาสวัดฯ เป็นประธาน และยังมีพระสงฆ์ที่ดูแลเยาวชนได้มาร่วมพิธีมิสซาเปิดด้วย ได้แก่คุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริก็มาเยี่ยมเยียนด้วย มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 402 คน

          อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นานาสาระ : งานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ณ ประเทศเกาหลี
ออกอากาศ : วันที่ 14 กันยายน 2557/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 09.00-12.00น. ณ โรงเรียนลาซาล คณะเยาวชนตัวแทนแต่ละสังฆมณฑล ที่เดินทางไปร่วมชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางกลับมาถึงเมื่อคืนนี้ และพักค้างคืนที่ โรงเรียนลาซาล และในเช้าวันนี้เองได้มีการประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ณ ประเทศเกาหลี "เยาวชนมรณสักขี ความเชื่อและสันติสุข" โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯ ไปส่งบรรดาตัวแทนเยาวชน 3 คนและคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเยาวชนทั้ง 3 คนนี้ คือน้องเมธัส สายธัญญา น้องอภิชญา เขียวแก้ว และนายมธุรพจน์ สุทัยธรรม ผู้ประสานงาน ต่อด้วยบรรยากาศการให้การต้อนรับของเยาวชนที่ประเทศเกาหลีและบรรยากาศการอบรม “เยาวชนเอเชียเอ๋ย!! จงตื่นเถิด! ความรุ่งโรจน์ของบรรดามรณสักขี กำลังทอแสงมายังเธอ” และยังมีเยาวชนจากสังฆมณฑลอื่นไปร่วมด้วย โดยวันเดียวกันนี้เอง พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีก็ได้ไปร่วมส่งบรรดาเยาวชนอีกด้วย                                                                 

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

 

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

คุณพ่อกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอิตาลี และจะมาเข้ารับตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2015

ปัจจุบันคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนผู้จัดการแผนก

บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod