โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
     วันที่ 15 มีนาคม 2014 เวลา 10.30 น.ประชุมคณะกรรมการเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เตรียมจัดกิจกรรม ค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2014 ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

   วันที่ 28-30 มีนาคม 2014 แผนกเยาวชนจัดโครงการ ค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2014 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

 

     ข้า แต่พระเยซูเจ้า โปรดทรงช่วยให้ลูกรักพรัคัมภีร์ โปรดทรงสอนให้ลูกตีความหมาย ตามความสว่างแห่งการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ของพระองค์ เพื่อลูกจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงบันดาลให้เรื่องต่างๆ สำเร็จไปได้อย่างไร อาแมน ...

ประมวลภาพวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3

ประมวลภาพวันที่ 2 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3

ประมวลภาพวันที่ 3

          แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการ “ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต” ประจำปี 2014 โดยใช้หัวข้อว่า“พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์” (2คร 8:9) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 ณ บ้านสวนยอแซฟ มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 122คน มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสชีวิตคริสตชนในการใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปันจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกา และเพื่อเชิญชวนเยาวชนทุกคนมาเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของเทศกาลปัสกา ผ่านทางการอบรมของคุณพ่อที่มาเป็นวิทยากรให้เรา,  กิจกรรมที่เน้นปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน/ความสมานสามัคคี และเน้นปลูกฝังความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหัวข้อของปีนี้ และการสวดเทเซ่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป การมาร่วมค่ายในครั้งนี้  นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลมหาพรตตั้งแต่วันอาทิตย์ใบลาน วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันอาทิตย์ปัสกาผ่านทางตัวกิจกรรมที่น้องๆจะได้ร่วมแล้ว ระหว่างทางยังจะได้พบกับมิตรภาพอันดีงามของเพื่อนร่วมค่ายต่างเขตอีกด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

ตารางเวลา เสียงภาวนา The Voice of youth catholic bkk & Youth Come Home

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

งานฉลอง ความเชื่อกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ออกอากาศ : วันที่ 1 กันยายน 2556/2013

งานวันเยาวชนโลก 2013 ตอน 1" ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
ในฐานะพลเมืองของชาติ

      บทความ.....อุดมสาร ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 19-25 มกราคม 2014

      บทนำ

      1. ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อเกิดสถานการณความขัดแยงและวุนวาย โดยเฉพาะมีความคิดเห็นที่แตกตางอันนำไปสูความแตกแยกอยางรุนแรงในสังคม ดังเชนที่ประเทศไทยของเราในปจจุบันที่กำลังเผชิญปญหานี้อยู พระศาสนจักรคาทอลิกถือวาเปนหนาที่ที่จะใหแนวทางปฏิบัติจากคำสอนพระศาสนจักรเรื่องความรับผิดชอบตอประเทศชาติแกพี่นองคริสตชน ในฐานะที่เราเปนพลเมืองคนหนึ่งของชาติที่พึงใสใจในความรับผิดชอบต่อสังคม ตอแผ่นดินถิ่นเกิดและตอมนุษยชาติความรับผิดชอบตอบานเมือง และสังคม

      2. ความรับผิดชอบตอบานเมืองเปนหนาที่ของพลเมืองทุกคนในชาติเพอปกป้องและส่งเสริม “ความดีสวนรวม” (common good) ซึ่งเปนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญและจำเปนที่ตองเขาใจอยางถองแทถึงเรื่องกฎแหงศีลธรรม(Moral law) ในความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเมือเราคิดถึงเรึองราวของกาอินที่ฆานองตนเอง ชื่ออาแบล (เทียบ ปฐก 4:1-16) พระเจาถามเขาในความรับ ผิดชอบวานองเจาอยูไหน? แตเขากลับตอบวา “ขาพเจาไมรู ขาพเจาตองเปน ผูดูแลนองด้วยหรือ? (ปฐก 4:9) กาอนปฏิเสธความรับผิดชอบที่เขากระทำผิดแตแบบอยางและคำตอบที่แทจริงเรื่องความรับผิดชอบตอเพื่อนพี่นองนั้นตองปฏิบัติตามที่พระเยซูคริสตทรงสอน เปนคำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผูมีจิตใจดี (เทียบ ลก 10:25-37) ซึ่งอาจประยุกตไดวา เราตองรับผิดชอบตอเพื่อพี่นองชาย/หญงทั้งในประเทศชาติและในโลกด้วย แบบไมมีขอบเขตปราศจากอคติใดๆ และไมมีความจำกดเฉพาะกลุ่มของตน

      3. คำสอนของพระศาสนจักรเรื่องความรับผิดชอบตอบานเมืองตองมีพื้นฐานอยบนความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผูเป็นนายชุมพาบาลที นำความปติยินดและความหวังโดยการนำของพระจิตเจ้าเพื่อความเป็นปึกแผ่นนและสามัคคีทามกลางเพื่อพี่นองที่กำลังอยู่ในภาวะที่โศกเศร้า ท้อแท้และกระวนกระวายใจ (เทียบ ธรรมนูญ เรื่องการอภิบาลของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน ความปติยินดีและความหวัง Gaudium et Spes ขอ 1)

      4. คริสตชนมีฐานะเปนทั้งประชากรแหงสวรรคและแหงโลกนี้ เราจำเปนตองแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ทางบานเมืองและสังคมอยางซื่อสัตย์ตามจิตตารมณ์ของพระวรสาร (เทียบGuadium et Spes n.43a) ในขณะที่สถานการณที่มีความสับสนทางการเมืองอยูนี้ คริสตชนหลายคนอยากจะทราบวา ตนเองควรยืนอยูจุดไหน? ควรเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองหรือไม? แนนอนพระศาสนจักรสนับสนุนใหคริสตชนมีสวนรวมในทางการเมืองตามสิทธิ และหน้าที่รบุไว้ในกฎหมาย โดยมีพื้นฐานจากพระวรสาร เป็นหลักคือ รักรับใช้ผูอื่น ดวยเหตุนี้ เราจึงต้องตระหนักว่าในฐานะผูมีความเชื่อจำเปนตองสลัดความเห็นแกตัวและการยึดถือปจเจกบุคคล และจำเปนตองยึดหลักการวารักพระเจาและรักเพื่อนมนุษย โดยการแสดงออกตอหน้าที่ทางบ้างเมือง โดยพิจารณาจากมโนธรรมอันถูกต้องบนหลักความจริง
เปนการตอบคำถามที่เราอาจสงสยตั อสถานการณที่สับสนมโนธรรมของมนุษย

      5. มโนธรรม คือ เสียงของพระเจาที่อยูภายในตัวเรา เพื่อดลใจและชวยเราใหรูจักเลือกสิ่งที่ดีงามและหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วรายตามกฎของพระเจามโนธรรมที่เที่ยงตรงจะชวยนำทางเราใหรูจักวา อะไรคือสิ่งจริงและถูกตองและไมตกอยูในภาวะหลอกลวงตนเอง ซึ่งอาจมีอิทธิพลมาจากเลหเหลี่ยมของผูอื่นและจากการประจญของอำนาจใฝต่ำที่ไมถูกตองเหลานี้อันนำไปสูการทรยศตอความจริงเกี่ยวกับตัวเราอง และสถานการณที่เผชิญอยูในโลกที่สับสนอลหมาน มโนธรรมนี้แหละจะเปนตัวนำไปสูความประพฤติ ตองตัดสินใจในการเลือกความดีงามหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเลวร้ายดังนั้นการมีมโนธรรมที่ถูกต้องเทียงธรรม และการตัดสินใจอยางกลาหาญ จึงจำเปนตอผูที่มีความรับผิดชอบฐานะพลเมืองของชาติ (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรสากล หรือ CCC ขอ 1777-1778)

      6. เนื่องจากธรรมชาติของมโนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในตัวมนุษย์ เราต้องมีความภูมิใจในสิทธิที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกตองตามที่มโนธรรมชี้นำ เราตองมีเสรีภาพในการตัดสินใจเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงความชั่วราย ซึ่งตองสอดคลองกับความจริงที่พระเจาเปิดเผยผ่านทางพระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์เราจำเปนตองเรียนรูอยางถูกตองทั้งกฎของพระเจาและกฎของธรรมชาติ โดยผานทางการสั่งสอนจากอำนาจของพระศาสนจักร (เทียบ CCC ขอ 1783-1785) การตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นหลายครั้งเกิดขึ้นจากการขาดความรูและความเขาใจในเรื่องความจริงหรือการเพิกเฉยตอการแสดงความจริง จึงเปนหนาที่ของพระศาสนจักรที่ตองสอนสัตบุรุษใหมีมโนธรรมอันถูกตองตรงกับความจริง เพื่อยืนหยัดและไม่หลงผิดไปตามกระแสของสถานการณที่สับสนและการใชอำนาจในทางที่ผิด(เทียบ CCC 1790-1794) การพิจารณามโนธรรมอยางถูกตองในพระจิตเจ้าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติิในชีวิตจริงเพื่อสร้างสันติ (เทียบ CCC ขอ 1785)การเลือกระบอบการปกครองและผูนำประเทศ

      7. ทั้งจากเอกสารของสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2เรื่อง ธรรมนูญการอภิบาลทางสังคมในโลกปจจุบันความปติยินดีและความหวัง (Gaudium et Spes) และคำแถลงการณเรื่อง สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาต ิย้ำวา มนษยุ ทุกคนมีสิทธ ิเสรภาพ ี และเปนหนาที่ที่จะเลือกผูนำประเทศของตนเอง ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ในพระสมณสาสน“โอกาสครบ 100 ป ของพระสมณสาสน RerumNovarum” ประกาศเมื่อ 1 พ.ค. 1991 ขอ 46 ซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราที่เป็นคาทอลิกไทยและรวมถึงพี่นองชาวไทยทกคนผู้ูมีความปรารถนาดีวาดังนี้พระศาสนจักรเห็นคุณค่าอันแท้จริงของการปกครองระบอบ ิประชาธิปไตย ดังนั้น ระบอบนี้ตองทำใหพลเมืองทุกคนที่มีสิทธิไดเขารวมในการเลือกตั้งผูแทนทางการเมืองอยางยุติธรรม และผูทำหนาที่ในการเลือกตั้งนั้น ทำหนาที่ใชสิทธิ์อยางดียิ่งยวด โดยเฉพาะในชวงที่มีการถายโอนอำนาจการปกครองต้องให้เป็นไปด้วยสันติวิธีและเหมาะสม ทั้งสิทธิและหน้าที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองของชาติและตองมีความเคารพตออำนาจทางการเมืองที่มีอยูเพื่อการรับใชสังคม และเพื่อความดีของสวนรวมจริงๆ(เทียบ CCC ขอ 1902)

      8. เพื่อใหประเทศชาติไดผูนำที่ดีเขามาบริหารประเทศและมีวิสัยทัศน เพื่อความดีสวนรวมนั้นเปนหน้าที่ของคริสตชนผู้มีีมโนธรรมที่ถูกต้องจึงจะบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา เพื่อผลรวมอันดีงามของสภาพสังคมที่เผชิญอยู่(เทียบ Gaudium et Spes n. 26a) พระ-ศาสนจักรย้ำเตือนประการแรก คือ เรื่องความยุติธรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อการไดมาซึ่งบุคคลที่ดีเหมาะสม มีคุณภาพกับหนาที่และตำแหนง บุคคลที่ไดรับเลือกนั้นตองมีความแนวแนในอุดมการณตองทำหนาที่ “เพื่อความดีสวนรวม” เทานั้น ถาหากเลือกเขาดวยเหตุผลอื่นๆ หรือการชักนำแบบผิดๆ อาจจะนำมาซึ่งภัยพิบัติ และความหายนะมาสูประเทศชาติได (เทยบี CCC ขอ 2238)

      9. พระศาสนจักรคาทอลิกสั่งสอนเสมอวา การเลือกระบอบการปกครองประเทศ รวมทั้งการเลือกผูปกครองทางการเมืองนั้นตองมาจากการตัดสินใจอย่างอิสระของประชากรของประเทศ (เทียบ Gaudiumet Spes n. 74) คริสตชนตองมีความสำนึกในหนาที่รับผิดชอบต่ออิสรภาพ สังคมทางการเมืองด้วยและจะตองเปนแบบอยางที่ดีในสังคมที่แสดงเจตนารมณเพื่อความดีสวนรวม และความมั่นคงถาวรของประเทศตองมีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อความเปนเอกภาพในความแตกตาง สวนผูที่เปนนักการเมืองนั้น พระ-ศาสนักรสอนว่าพวกเขาจะต้องตระหนักถึงความถูกต้องตามกฎหมาย การฟงความคิดเห็นของคนในสังคมที่มีความแตกตาง โดยเฉพาะในการแกไขรากเหงาของปญหาที่กำลังเผชิญอยูดวยความเคารพสิทธิและเสียงของประชาชน แมแตเปนเพียงกลุมหนึ่งที่ปกปองสิทธิของพวกเขาโดยวิธีการที่ถูกตองและซื่อสัตย ในสวนของพรรคการเมือง พวกเขาตองสงเสริมและนำมาซึ่งความดีของสวนรวมอันเปนหัวใจการปกครอง ขจัดความไมถูกตองในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรืออีกนัยหนึ่ง คือ มิใหความสำคัญของสวนตัวมีอิทธิพลเหนือไปกวาความดีงามของสวนรวม (เทียบGaudium et Spes n.75) ดังนั้น หน้าที่ของคริสตชนที่ดีีคือ เปนผูที่ถามตนเองวา คุณภาพของบุคคลที่เราจะเลือกใหเปนผูนำนั้นมีลักษณะเชนไร? (เทียบ อพย18:21-22)ขอเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

      10. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เทศนสอน ณ วัดนอยนักบุญมารธาณ กรุงวาติกัน ซึ่งมีประเด็นที่อาจชวยเราใหพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสถานการณแรงดลใจ บานเมืองและหน้าที่ของการเป้นคาทอลิกที่ดีพอสรุปได้ดังนี้

      ก. การเป็นคาทอลิกที่ดีตองสวดภาวนาใหผูปกครองบริหารบานเมือง เพื่อพวกเขาจะไดบริหารประเทศอยางดี ถาหากผูปกครองบานเมืองไมเปนแบบอยางที่ดีตอประชาชน เราจำเปนตองภาวนาขอพระเจาใหพวกเขากลับใจและเปลี่ยนแปลงตนเอง

      ข. ผูปกครองบานเมืองตองมีจิตใจรักประชาชนอยางแทจริง และมีความสุภาพถอมตน เปนแบบอยางที่ดี เพราะวาถาหากเขาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาไมใชผูปกครองที่ดี แต่เป็นเพียงแค่ผูควบคมกฎเกณฑ์เท่านั้น!

      ค. มนุษย์ทุกคน ทั้งชายหญิงต้องทำหน้าที่พลเมืองที่ดีและมีสวนรวมในการปกครองบานเมืองของตนโดยเฉพาะผู้ทำหน้าทเป็นผู้นำ ในสังคมและในประเทศชาติ ตองถามตัวเองเสมอวา

      z เรารักประชาชนของเราจริงๆ และทำหนาที่รับใช้พวกเขาให้ดีขึ้นไหม?

      z เรามีความสุภาพพอที่จะฟงเสียงของทุกคนไหม ถาหากมความเห็นแตกต่าง เราได้เลือกหนทางที่ดีที่สุดหรือไม่?

      ง. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยังบอกอีกว่า คำสอนของพระศาสนจักรดานสังคมบงชี้วา การเมืองเปนรูปแบบที่สำคัญในการปกครอง ซึ่งต้องนำมาซึ่งความเมตตา ความถูกตอง เพราะวานี่เปนเครื่องมือในการรับใชสังคมอยางดี ดังนั้น คำพูดที่วาคาทอลิกไมควรเขาไปยุงเกี่ยวเรื่องการเมืองนั้นไมถูกตอง ตรงกันข้ามคาทอลิกที่ดีตองมีสวนร่วมในระบอบทางการมืองในการปกครอง และจำเปนตองมอบสิ่งที่ดีงามของเราเพื่อจรรโลงสังคม เพื่อจะทำใหผูปกครองที่ดีสามารถบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งการอยูรวมกันอย่างสันติ

      จ. โดยเฉพาะในสถานการณที่ผูปกครองประเทศไมไดดำเนินตามครรลองครองธรรมในการปกครองและการตัดสินใจของเขาขาดความชาญฉลาดคริสตชนตองเลียนแบบนักบุญเปาโล ที่ทานกลาววา “เราตองสวดภาวนาเพื่อพระมหากษัตริย และผูปกครองบานเมือง เพื่อจะใหทานเหลานั้นทำหนาที่อยางดี และเปี่ยมไปด้วยความรกต่อประชาชน รับใช้ประชาชน มีจิตใจสุภาพถอมตน ” (เทียบ 1 ทิโมธ 2:1-3)

      สรุป ข้อแนะนำสู่การปฏิบัติ

      1. คาทอลิกตองมีสำนึกในความรับผิดชอบตอสถานการณบานเมืองตามมโนธรรมที่ซื่อตรงตอความจริง

      2. แมวามการแบ่งแยกอาจจะเป็นแบบเปิดเผยและ/หรือไมเปดเผย ซึ่งเปนสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ในกรณีเชนนี้คาทอลิกตองสำนึกถึงความจริงแหงความเชื่อที่วา เราตางก็เปนพี่นองกัน มีพระเจาเปนพระบิดาของเราทุกคน และเราเปนพี่นองรวมผืนแผ่นดินไทยมเชือชาติไทยและสัญชาติไทยด้วยกัน

      3. คริสตชนคาทอลิกทุกคนตองกระทำในสิ่งที่ถูกตองสรางสรรคและมุงสูเอกภาพในความรัก ความยุติธรรม และสันติ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ

      4. เหนือกวาความขัดแยงใดๆ โดยตระหนักวาธรรมชาติของมนุษยนั้นออนแอและเปนคนบาป เราคริสตชนคาทอลิกมีความเชื่อมั่นเสมอในพลังของพระเจาและพระเมตตาของพระองค์ แบบเหนือธรรมชาติเพื่อขจัดความขัดแยงทั้งปวง ดังนั้น เราจึงตองภาวนาพลีกรรมออนวอนต่อพระเจ้ามากเป็นพิเศษ

      5. ณ วาระใดก็ตามที่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาถึง เปนหนาที่ของคาทอลิกจะตองใชสิทธิเพื่อการเลือกตั้งผูมีอำนาจปกครองบานเมืองในทุกระดับ ดวยมโนธรรมที่ถูกตอง และเลือกบุคคลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความตั้งใจจริงที่จะเสริมสรางความดีสวนรวม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ค.ศ. 2013พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

      เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
มงซินญอร์วิษณ ุธัญญอนันต์  รองเลขาธการสภาฯ

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod