โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

20-22 พฤษภาคม 2016 แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ จัดโครงการสร้างผู้นำเยาวชน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม

ดูตารางเวลา

 

ปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรม

วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31
(WYD 2016)
วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 31
กรกฎาคม 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ 

บทภาวนาเพื่องานเยาวชนโลก 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์

การติดตั้งโปรแกรม
สำหรับพระคัมภีร์

 

ประมวลภาพ

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2016 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดอบรมผู้นำนันทนาการ ณ บ้านสวนยอแซฟ(สามพราน) มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 82 คน

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2016 แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการสร้างผู้นำเยาวชน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 93 คน
                                                                                                               อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันที่ 2 - 3 เมษายน 2016 คณะกรรมการเยาวชนเขต 5 ร่วมกับคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการ จัดสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต 5 ขึ้น ณ บ้านผาสวรรค์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีการวางแผนโครงการและกิจกรรมที่จะทำในปีนี้ .... เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้คณะกรรมการเยาวชนเขตพบปะ พูดคุย ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น .... รวมถึงเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   วันที่ 10-13 มีนาคม 2016 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ “ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต” ประจำปี 2016 โดยใช้หัวข้อว่า “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7)ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยในปีนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสชีวิตคริสตชนในการใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปัน จิตตารมณ์ ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกา มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 71 คน

 ทางแผนกเยาวชนฯ  ขอขอบคุณ คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาส คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ และซิสเตอร์อธิการ ที่อำนวยความสะดวก สถานที่ อาหารและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และคุณพ่อที่ให้การสนับสนุนกับแผนกเยาวชนฯ ด้วยดีเสมอมา

ประมวลภาพค่ายปัสกา2016...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯเตรียมตัวร่วมงานวันเยาวชนโลก 2016 ประเทศโปแลนด์ วันพุธที่ 13 มกราคม 2016 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดตัว 4 เยาวชนกรุงเทพฯ ที่จะเตรียมตัวไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปแลนด์ เมืองคราคูฟ

รายชื่อมีดังนี้

1.นายมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน

2. นางสาวชญานี เปรมสุข ตัวแทนเยาวชนเขต1

3.นางสาวกนกพร  มีนานนท์ ตัวแทนเยาวชนเขต2

4.นายชยพล ศรีวัลลภ ตัวแทนเยาวชนเขต 5

สำหรับ พระสงฆ์คือคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกร่วมเดินทางไปด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2016ประมวลภาพ

 สัมมนาเยาวชนเขต5

ประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32

ซีเกมส์เยาวชน2015 / ประมวลภาพc-gamesเยาวชน

เสียงเยาวชน

ประชุมเตรียมงานซีเกมส์ 9 สิงหาคม

สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน

การสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม

ค่ายเยาวชนเขต 2

ข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนเขต5

ค่ายเยาวชนเขต 1

เยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

เยาวชนไทยเข้าร่วมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

สัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

นักเรียนไตรอัสสัมชัญรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

ประชุมคณะกรรมการเยาวชยเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นานาสาระ : งานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ณ ประเทศเกาหลี
ออกอากาศ : วันที่ 14 กันยายน 2557/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพค่ายปัสกา 2015 by IDINDEZINE

ประมวลภาพ ค่ายเยาวชนเขต 2 สัมผัสชีวิตธรรมทูต 2015 โดยมีคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ลงสัมผัสชีวิตด้วย

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

ผู้จัดการแผนก

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod