โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

25 มกราคม 2015 ประชุมคณะกรรมการเยาวชนทั้ง 6 เขต เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวัดอัสสัมชัญ

 

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2015 เวลา 08.30-14.30น. นักเรียนไตรอัสสัมชัญ ประกอบไปด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จำนวน 42 คน ได้มาร่วมพิธีรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยช่วงเช้าคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบเตรียมจิตใจ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธาน โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวนเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2015 คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ จิตตาธิการเยาวชนวัดเซนต์หลุยส์ จัดสัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2014 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กว่า 165 คน ร่วมพิธีตื่นเฝ้าและภาวนาเทเซ่ โอกาสเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ท้ายพิธีตื่นเฝ้า พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้เก็บภาพความประทับใจ Selfie กับบรรดาลูกๆเยาวชน เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จัดโครงการ“Bible Genius Award” ประจำปี 2014 ภายใต้พระวาจา “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู” (ฟป 3:8) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ มาเป็นประธานในการตัดสิน และยังมีคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า มาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย มีเยาวชนเข้าร่วม 84 คน กิจกรรมในการแข่งขัน มี 3 รอบ รอบแรก ข้อสอบ 60 ข้อ รอบ 2.1 แข่งสายลับจับแกะ รอบ2.2 แฟนพันธุ์แท้ อุปมาของพระเยซูเจ้า
รอบ 3 อุปมาของพระเยซูเจ้าในสหทรรศน์ รอบชิงชนะเลิศ ลูกาบทที่ 4 : 1-13 ปิศาจประจญพรเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร
ผู้ชนเลิศได้แก่ ยอห์น บัปติส กรณัฐ  ผิวเกลี้ยง จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รอง ยวง ชิชณุพงศ์ ตั้งเมธากุล เยาวชนวัดเปโตรเขต5

อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นานาสาระ : งานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ณ ประเทศเกาหลี
ออกอากาศ : วันที่ 14 กันยายน 2557/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

ประชุมคณะกรรมการเยาวชยเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

 

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

คุณพ่อกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอิตาลี และจะมาเข้ารับตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2015

ปัจจุบันคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนผู้จัดการแผนก

บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod