หน้าหลัก

โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2019 ค่ายผู้นำระดับชาติ ณ บ้านผู้หว่าน ดาวน์โหลดตารางเวลา

“ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก
ระดับชาติ ครั้งที่36”

ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม ค.ศ.2019
หัวข้อ “การเฉลิมฉลอง 350 ปี
 มิสซังสยาม”
ภายใต้พระวาจา
 “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก.1 : 38)
น้อง ๆ เยาวชนที่สนใจ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสมัครได้ที่ คุณพ่อเจ้าวัด
คุณพ่อจิตตาภิบาล
และผู้ประสานงานเยาวชน
ในแต่ละสังฆมณฑล / องค์กร ที่น้อง ๆ
สังกัดอยู่
ได้ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ประกาศ
สภาประมุข
บาดหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
เรื่อง การใช้บทภาวนา
โอกาสฉลอง 350 ปี
การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

การติดตั้งโปรแกรม
สำหรับพระคัมภีร์

 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เพลงผู้รับใช้ 36th National Catholic Youth Congress BKK 2019

เนื้อร้องเพลงผู้รับใช้ 36th National Catholic Youth Congress BKK 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัด C-Game2019 (Catholic - Game) กีฬาเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ เขต 3 เป็นเจ้าภาพ ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 374 คน

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

โครงการเสียงภาวนา / รับชมย้อนหลัง โครงการเสียงภาวนา 2019
THE VOICE OF CATHOLIC YOUTH BKK

 

ประชุมกรรมการบริหาร แผนกเยาวชน สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

อบรมผู้นำเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำในวัด)

 

สัมมนาครูกองหน้าฯและพลศีลปี2019

 

สัมมนาผู้นำกองหน้าและพลศีล

 

การอบรมผู้นำนันทนาการในระดับวัดและโรงเรียน

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตและองค์กร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อบรมครูผู้นำนันทนาการ 2019

 

เยาวชนอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ้ร่วมงาน เปิดปี 350 ปีมิสซังสยาม ต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน / ประมวลภาพ

 

ประชุมวางแผนและปรึกษา การเตรียมงานชุมนุมเยาวชนโอกาสเปิดปี 350 ปี มิสซังสยาม

 

ค่ายปัสกากับคำสอน

 

ประชุมเตรียมงานจัดค่ายปัสกากับคำสอน

 

ตัวแทนเยาวชนไทย ที่เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนโลก ประชุม

 

แบ่งปันความเชื่อ และประสบการณ์ การดำเนินชีวิตของเยาวชนคาทอลิก

 

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ปี 2018

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตและองค์กร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3

 

ค่ายผู้นำวาย.ซี.เอส

 

ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35

 

สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ประจำปี 2018

 

 C - GAME "18

 

โครงการเยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ พร้อมใจก้าวเดินสู่ 350 ปี มิสซังสยาม

 

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เขต 4

 

ประชุมอภิบาลความเชื่อคณะกรรมการเยาวชนเขต 2

 

อบรมผู้นำเยาวชน

 

อบรมผู้นำนัทนาการสำหรับเยาวชน รุ่น 10

 

อบรมผู้นำนันทนาการสำหรับครู

 

ค่ายเยาวชนคาทอลิก เขต 2

 

เสวนาเยาวชนLGBT

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนเขต 9 เมษายน

 

ประชุมจิตตาภิบาลและคณะกรรมการเยาวชนเตรียมค่ายปัสกา

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาภิบาลเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนเขต ประจำป

 

จัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 3

 

โครงการ เสียงภาวนา เสียงจริง ภาวนาจริง The Voice of catholic Youth Bkk

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชน

 

สวดภาวนาอุทิศแด่ เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย บิดาของน้องป่านประธานเยาวชนเขต 2

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

มิสซาเปิดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 34

 

วิถีชุมชนวัดกับเยาวชน / ภาพเพิ่มเติม...

 

Catholic Youth Game 2017 (C-Game) วันเยาวชนแห่งชาติ

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน ประมวลภาพ

 

แบ่งปันประสบการณ์ ที่ไปร่วมงานเยาวชนเอเชีย ณ ยอร์คยากาตาร์ อินโดนีเซีย

 

มิสซาเปิดงานวันเยาวชนเอเซีย ครั้งที่ 7

 

ส่งเยาวชนไปร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ภาพเพิ่มเติม

 

อบรมการจัดกิจกรรมในห้องเรียนประมวลภาพ

 

อบรมผู้นำเยาวชน / ประมวลภาพ

 

ค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2017

 

แผนกเยาวชนและทีมงาน ช่วยจัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนเขตและจิตตาธิการองค์กรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ เตรียมค่ายปัสกา

 

Bible Genius Awards 2016 / ประมวลภาพ

 

กิจกรรมเยาวชนปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 / ประมวลภาพ

 

ประชุมพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนเขตและองค์กร เตรียมวางโครงการปี2017

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เสียงเยาวชน : คาายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

 

ด้วยรักและอาลัย

 

แผนกเยาวชนร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ น้องมารีอาชนกนันท์ ประเสริฐ

 

ซีเกมส์เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ประมวลภาพ

 

นักศึกษาจากสถาบัน Fundacio Asia เข้าพบพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชและเยี่ยมชมฝ่ายงานทั้งสองฝ่าย

 

ค่ายผู้นำ Y.C.S. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนวัดในเขต5

 

บรรยากาศเยาวชนไทยร่วมงานเยาวชนโลกพิธีต้อนรับคนไทยเข้าสู่ค่าย

 

5 ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าพบพระคาร์ดินัลเพื่อคำนับและรับพรก่อนเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปแลนด์

 

 อบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพ

 

สร้างผูู้้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2016ประมวลภาพ

 

 สัมมนาเยาวชนเขต5

 

ประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32

 

ซีเกมส์เยาวชน2015 / ประมวลภาพc-gamesเยาวชน

 

เสียงเยาวชน

 

ประชุมเตรียมงานซีเกมส์ 9 สิงหาคม

 

สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน

 

การสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

 

ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม

 

ค่ายเยาวชนเขต 2

 

ข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนเขต5

 

ค่ายเยาวชนเขต 1

 

เยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

เยาวชนไทยเข้าร่วมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

 

สัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง