หน้าหลัก

โครงสร้างแผนกเยาวชน

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อบรรดาเยาวชน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประกาศ
สภาประมุข
บาดหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
เรื่อง การใช้บทภาวนา
โอกาสฉลอง 350 ปี
การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)