โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

11-13 ธันวาคม 2015 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง 50 ปี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 50 ปีการสถาปนาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ค.ศ. 2016 ในโอกาสนี้มีชุมนุมเยาวชน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมตตาธรรมด้วย

 

ปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรม

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง 50 ปี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 50 ปีการสถาปนาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ค.ศ. 2016

การติดตั้งโปรแกรม
สำหรับพระคัมภีร์

 

   คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาวชนเขต 5 จัด สัมมนาเยาวชนเขต5 วันที่23-25ตุลาคท58 หัวข้อ"เพศศึกษา ตามแนวทางคาทอลิก ธีมค่ายวันแรก...."ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า ดังนั้น จงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด"(1คร 6:19,20) ธีมวันที่สอง : "ท่านจึงไม่เป็นเจ้าของของตนเอง พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้ด้วยราคาแพง" "ธีมค่ายวันที่สาม..."จงใช้ร่างกายของท่าน ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด" หนึ่งในหัวข้อของการสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์ลดาวัลย์ กิจนิตย์ชีว์ มาให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ข้อคิดที่ได้ การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ อาจมีคนบอกว่าเป็น "ดาบสองคม" แต่สำหระบผู้ที่ได้เรียนรู้จัก "คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" เขาจะไม่กระทำการใดๆที่ลดคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนอย่างแน่นอน การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้แสดงว่ารักกัน เสมอไป แต่การงดมีเพศสัมพันธ์ต่างหากที่จำเป็นต้องอาศัยความรักอย่างแท้จริง

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 (WYD 2016)
วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ 

บทภาวนาเพื่องานเยาวชนโลก 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015 เวลา 13.30 น. คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการเยาวชนเพื่อเตรียมงานชุมนุมเยาวชนเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมตตาธรรม ซึ่งทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจะมีงานในวันที่ 11-13 ธันวาคม มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 11 คน ณ บ้านพักพระสงฆ์ อัสสัมชัญ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัดค่ายผู้นำ เยาวชนคาทอลิก ระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัด ใน 10 สังฆมณฑล ในปีนี้สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32โอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2015 โดยใช้หัวข้อประจำงานว่า “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) มีเยาวชนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้จำนวน 1,010 คน ประกอบไปด้วยเยาวชนไทยจาก 10 สังฆมณฑล 4 องค์กร และเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า

          กิจกรรมเยาวชนภาวนาเช้าแบบ Bibliodrama โดยใช้บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส "ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์" (ชุมนุมเยาวชนระดับชาติที่เชียงใหม่วันที่ 16 ตุลาคม 2015) ช่วงค่ำเป็นการแสดงของเยาวชนใน Family Night

          พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 ร่วมกับพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญและพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสงฆ์กว่า 50 คน มีเยาวชนจำนวน 1,010 คน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2015 ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หลังมิสซามีการกล่าวรายงานสรุปและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมการชุมนุมทุกคน

          พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งต่อไป โดยพระคุณเจ้าวีระได้ประกาศสังฆมณฑลเจ้าภาพการชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งต่อไปที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี และได้มีพิธีส่งมอบธงอย่างสง่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2015

          การจัดงานในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณท่านที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้สำ เร็จไปด้วยดี

อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประมวลภาพc-gamesเยาวชน

   วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรม C-Games วันเยาวชน แห่งชาติ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

   คุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดกิจกรรมซีเกมส์เยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อวิทยา ลัดลอย คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ พร้อมด้วยเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 238 คน

  โอกาสนี้ทางแผนกขอขอบคุณเป็นพิเศษ ผู้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ คุณพ่อวิทยา ลัดลอย และคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์                                                         

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นานาสาระ : งานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ณ ประเทศเกาหลี
ออกอากาศ : วันที่ 14 กันยายน 2557/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เสียงเยาวชน

ประชุมเตรียมงานซีเกมส์ 9 สิงหาคม

สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน

การสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม

ค่ายเยาวชนเขต 2

ข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนเขต5

ค่ายเยาวชนเขต 1

เยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

เยาวชนไทยเข้าร่วมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

สัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

นักเรียนไตรอัสสัมชัญรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

ประชุมคณะกรรมการเยาวชยเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพค่ายปัสกา 2015 by IDINDEZINE

ประมวลภาพ ค่ายเยาวชนเขต 2 สัมผัสชีวิตธรรมทูต 2015 โดยมีคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ลงสัมผัสชีวิตด้วย

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

คุณพ่อกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอิตาลี

ปัจจุบันคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนผู้จัดการแผนก

บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod