โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

20 กันยายน แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงาน C-GAMES วันเยาวชนแห่งชาติ ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

18-23 ตุลาคม เยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วม ค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 30 จัดที่เข็กน้อย เพชรบูรณ์

 

    ข้าแต่พระเยซูเจ้า สังคมของข้าพเจ้าทั้งหลายในปัจจุบันก็แบ่งชั้นวรรณะ เช่นเดียวกับเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในโลก ขอให้พวกลูกแต่ละคนและในฐานะสมาชิกพระศาสนจักรได้เติบโต เดชะพระฉบับแบบของพระองค์ เป็นการท้าทายความไม่เสมอกัน และพยายามช่วยกันและกัน ในอันที่จะก่อสร้างพระอาณาจักรของพระองค์  อาแมน ...

          เมื่อวันที่ 18-23  ตุลาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน นำตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ 9 คน เข้าร่วมงานค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภายใต้หัวข้อ ผู้ใดมีใจยากจนย่อมเป็นสุข  เพราะอาณาจักรวรรค์เป็นของเขา มธ 5:3 และยังมีคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ เข้าร่วมงานนี้ด้วย

          อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประมวลภาพC-Gamesเยาวชน ชุดที่1 / ชุดที่2

          เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 08.30-16.00น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ C-GAMESให้กับเยาวชนกรุงเทพฯ ที่วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก พิธีมิสซาเปิดโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาสวัดฯ เป็นประธาน และยังมีพระสงฆ์ที่ดูแลเยาวชนได้มาร่วมพิธีมิสซาเปิดด้วย ได้แก่คุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริก็มาเยี่ยมเยียนด้วย มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 402 คน

          อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สารจากพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  แผนกเยาวชน 
โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ 20 กันยายน 2014

เยาวชนที่รัก
       ในฐานะที่พวกลูกเป็นเยาวชน พ่อจึงได้ใช้โอกาสนี้ เขียน
"สารวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2014" ถึงพวกลูกซึ่งในปีนี้ สำหรับพวกเราเยาวชนบางคน ถือเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ที่ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาอย่างใกล้ชิด ในโอกาสวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเกาหลี ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พ่อจึงอยากย้ำเตือนพวกลูกอีกครั้ง ถึงหัวข้อหลักที่เราร่วมกันทบทวนไตร่ตรองด้วยกันมาตลอดงาน "เยาวชนเอเชีย จงลุกขึ้นเถิด! (Asian Youth!...Wake Up)"

อ่านต่อ...

สารจากคุณพ่อปราโททย์ นิลเพ็ชร
ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิคเพื่อคริสตชนฆราวาส
โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2014

เยาวชนเอเชีย จงตื่นเถิด...เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้องานชุมนุมเยาวชนเอเชีย 2014 ณ ประเทศเกาหลีที่ผ่านมา ทำไม พระศาสนจักรจึงเรียกร้องให้เราเยาวชนต้องตื่น เราหลับอยู่เหรอ เราก็ตื่นในทุก ๆ วัน ตื่นเช้าบ้าง สายบ้าง ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคน  มองธรรมชาติของการตื่น คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของร่างกายทั้งครบในแต่ละวัน จากสภาสวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่ง ซึ่งแทบจะต่างกันอย่างสิ้นเชิง มีเพียงการหายใจเท่านั้นที่มีอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการตื่นจากหลับในทุก ๆ เช้า ถ้าเราใส่ใจ เราจะพบว่าหลาย ๆ ครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เราตื่นทันทีเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหลังจากการหลับ แต่การจะบังคับตัวเองให้ลืมตาและตื่นจริง ๆ นั้น  ไม่ง่าย บางคนการตื่นตอนเช้า คือเป็นช่วงเวลาของการใช้พลังชีวิตอย่างมากมายในการเอาชนะตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากการหลับ
 

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นานาสาระ : งานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ณ ประเทศเกาหลี
ออกอากาศ : วันที่ 14 กันยายน 2557/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 09.00-12.00น. ณ โรงเรียนลาซาล คณะเยาวชนตัวแทนแต่ละสังฆมณฑล ที่เดินทางไปร่วมชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต้ เดินทางกลับมาถึงเมื่อคืนนี้ และพักค้างคืนที่ โรงเรียนลาซาล และในเช้าวันนี้เองได้มีการประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ณ ประเทศเกาหลี "เยาวชนมรณสักขี ความเชื่อและสันติสุข" โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนคาทอลิกคือส่วนสำคัญของพระศาสนจักรยุคปัจจุบัน"

     สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เยาวชนคาทอลิกไม่ได้เป็นแค่ความหวังของพระศาสนจักรในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญและเป็นที่รักของพระศาสนจักรยุคปัจจุบันด้วย ทรงสอน จงเป็นเหมือนพระเยซูที่ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความรักความเมตตาเสมอ ทรงกล่าวติดตลก "เยาวชนจงลุกขึ้น อย่านั่งหลับในมิสซา!" ส่วนเจ้าภาพงานเยาวชนเอเชียครั้งต่อไปคือ "อินโดนีเชีย" ซึ่งจะจัดในค.ศ.2017

อ่านต่อ.....     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯ ไปส่งบรรดาตัวแทนเยาวชน 3 คนและคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเยาวชนทั้ง 3 คนนี้ คือน้องเมธัส สายธัญญา น้องอภิชญา เขียวแก้ว และนายมธุรพจน์ สุทัยธรรม ผู้ประสานงาน ต่อด้วยบรรยากาศการให้การต้อนรับของเยาวชนที่ประเทศเกาหลีและบรรยากาศการอบรม เยาวชนเอเชียเอ๋ย!! จงตื่นเถิด! ความรุ่งโรจน์ของบรรดามรณสักขี กำลังทอแสงมายังเธอ และยังมีเยาวชนจากสังฆมณฑลอื่นไปร่วมด้วย โดยวันเดียวกันนี้เอง พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีก็ได้ไปร่วมส่งบรรดาเยาวชนอีกด้วย                                                                 

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

 

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

คุณพ่อกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอิตาลี และจะมาเข้ารับตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2015

ปัจจุบันคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนผู้จัดการแผนก

บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod