หน้าหลัก

โครงสร้างแผนกเยาวชน

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์

ค่ายปัสกาออนไลน์ 2020
"เยาวชนศิษย์พระคริสต์ศิษย์ธรรมทูต"
เตรียมพบกัน 26 มีนาคม 2020นี้

ประกาศ
สภาประมุข
บาดหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
เรื่อง การใช้บทภาวนา
โอกาสฉลอง 350 ปี
การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

การติดตั้งโปรแกรม
สำหรับพระคัมภีร์

 

     วันอาทิตย์ใบลานของทุกปี พระศาสนจักรสากล กำหนดให้เป็นวันเยาวชนโลก
และทุกปี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะทรงเขียนสารถึงบรรดาเยาวชนทั่วโลก
พร้อมทั้งมอบแนวทางงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ในระยะ 3 ปี ค.ศ.2020 - 2022

ปี ค.ศ.2020  “หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด” (ลก.7:14)

ปี ค.ศ.2021 “จงลุกขึ้นเถิด เราแสดงตนแก่เจ้า เพื่อแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา” (กจ 26:16)

ปี ค.ศ.2022 “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง” (ลก 1:39)

เพื่อเป็นแนวทางในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
 

อ่านสาสน์ภาษาไทย   /    อ่านสาสน์ภาษาอังกฤษ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ค่ายปัสกาออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดค่ายปัสกาออนไลน์ และจิตตารมณ์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์กับโควิด19 โดยคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช พร้อมด้วยน้องๆพยาบาลจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ตัวแทนเยาวชนประชุมเตรียมค่ายปัสกากับคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเพื่อเตรียมค่ายปัสกา

 

 ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่มารีอา สำเนียง แซ่เตียว ซึ่งเป็นยายของน้องอาร์ม อดีตประธานเยาวชนเขต 2

 

เยาวชนจำนวนหนึ่งร้องเพลงส่งความสุขโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ให้กับตำรวจ สน.บางรัก

 

พลังของหัวใจ (The Power of the Heart / El poder del coraz?n) / เนื้อเพลงพลังของหัวใจ

 

เยาวชนต้อนรับพระสันติปาปาอุดมสาร ฉบับที่ 51  http://bit.ly/36vYe03

 

เยาวชนและแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯร้องเพลงส่งความสุขแด่พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

เยาวชนร้องเพลงส่งความสุขแด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36 / ดาวน์โหลดภาพค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 36

 

ประชุมวาระพิเศษ เพื่อพูดคุยงานค่ายผู้นำระดับชาติครั้งที่ 36 และเตรียมงานพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย

 

ประชุมเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 36

 

C-Game2019 (Catholic - Game) กีฬาเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

โครงการเสียงภาวนา / รับชมย้อนหลัง โครงการเสียงภาวนา 2019
THE VOICE OF CATHOLIC YOUTH BKK

 

ประชุมกรรมการบริหาร แผนกเยาวชน สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

อบรมผู้นำเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำในวัด)

 

สัมมนาครูกองหน้าฯและพลศีลปี2019

 

สัมมนาผู้นำกองหน้าและพลศีล

 

การอบรมผู้นำนันทนาการในระดับวัดและโรงเรียน

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตและองค์กร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อบรมครูผู้นำนันทนาการ 2019

 

เยาวชนอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ้ร่วมงาน เปิดปี 350 ปีมิสซังสยาม ต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน / ประมวลภาพ

 

ประชุมวางแผนและปรึกษา การเตรียมงานชุมนุมเยาวชนโอกาสเปิดปี 350 ปี มิสซังสยาม

 

ค่ายปัสกากับคำสอน

 

ประชุมเตรียมงานจัดค่ายปัสกากับคำสอน

 

ตัวแทนเยาวชนไทย ที่เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนโลก ประชุม

 

แบ่งปันความเชื่อ และประสบการณ์ การดำเนินชีวิตของเยาวชนคาทอลิก

 

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ปี 2018

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตและองค์กร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3

 

ค่ายผู้นำวาย.ซี.เอส

 

ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35

 

สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ประจำปี 2018

 

 C - GAME "18

 

โครงการเยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ พร้อมใจก้าวเดินสู่ 350 ปี มิสซังสยาม

 

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เขต 4

 

ประชุมอภิบาลความเชื่อคณะกรรมการเยาวชนเขต 2

 

อบรมผู้นำเยาวชน

 

อบรมผู้นำนัทนาการสำหรับเยาวชน รุ่น 10

 

อบรมผู้นำนันทนาการสำหรับครู

 

ค่ายเยาวชนคาทอลิก เขต 2

 

เสวนาเยาวชนLGBT

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนเขต 9 เมษายน

 

ประชุมจิตตาภิบาลและคณะกรรมการเยาวชนเตรียมค่ายปัสกา

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาภิบาลเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนเขต ประจำป

 

จัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 3

 

โครงการ เสียงภาวนา เสียงจริง ภาวนาจริง The Voice of catholic Youth Bkk

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชน

 

สวดภาวนาอุทิศแด่ เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย บิดาของน้องป่านประธานเยาวชนเขต 2

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

มิสซาเปิดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 34

 

วิถีชุมชนวัดกับเยาวชน / ภาพเพิ่มเติม...

 

Catholic Youth Game 2017 (C-Game) วันเยาวชนแห่งชาติ

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน ประมวลภาพ

 

แบ่งปันประสบการณ์ ที่ไปร่วมงานเยาวชนเอเชีย ณ ยอร์คยากาตาร์ อินโดนีเซีย

 

มิสซาเปิดงานวันเยาวชนเอเซีย ครั้งที่ 7

 

ส่งเยาวชนไปร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ภาพเพิ่มเติม

 

อบรมการจัดกิจกรรมในห้องเรียนประมวลภาพ

 

อบรมผู้นำเยาวชน / ประมวลภาพ

 

ค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2017

 

แผนกเยาวชนและทีมงาน ช่วยจัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนเขตและจิตตาธิการองค์กรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ เตรียมค่ายปัสกา

 

Bible Genius Awards 2016 / ประมวลภาพ

 

กิจกรรมเยาวชนปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 / ประมวลภาพ

 

ประชุมพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนเขตและองค์กร เตรียมวางโครงการปี2017

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เสียงเยาวชน : คาายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

 

ด้วยรักและอาลัย

 

แผนกเยาวชนร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ น้องมารีอาชนกนันท์ ประเสริฐ

 

ซีเกมส์เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ประมวลภาพ

 

นักศึกษาจากสถาบัน Fundacio Asia เข้าพบพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชและเยี่ยมชมฝ่ายงานทั้งสองฝ่าย

 

ค่ายผู้นำ Y.C.S. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนวัดในเขต5

 

บรรยากาศเยาวชนไทยร่วมงานเยาวชนโลกพิธีต้อนรับคนไทยเข้าสู่ค่าย

 

5 ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าพบพระคาร์ดินัลเพื่อคำนับและรับพรก่อนเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปแลนด์

 

 อบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพ

 

สร้างผูู้้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2016ประมวลภาพ

 

 สัมมนาเยาวชนเขต5

 

ประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32

 

ซีเกมส์เยาวชน2015 / ประมวลภาพc-gamesเยาวชน

 

เสียงเยาวชน

 

ประชุมเตรียมงานซีเกมส์ 9 สิงหาคม

 

สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน

 

การสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

 

ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม

 

ค่ายเยาวชนเขต 2

 

ข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนเขต5

 

ค่ายเยาวชนเขต 1

 

เยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

เยาวชนไทยเข้าร่วมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

 

สัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

 

นักเรียนไตรอัสสัมชัญรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

 

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

 

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

 

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

 

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

 

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

 

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

 

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

 

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

 

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

 

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

 

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

 

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

 

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

 

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

 

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

 

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

 

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

 

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

 

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

ผู้จัดการแผนก

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod