โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
  

 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน ที่โรงเรียนลาซาล กรุ่งเทพฯ

 

     ข้า แต่พระเยซูเจ้า โปรดทรงช่วยให้ลูกรักพรัคัมภีร์ โปรดทรงสอนให้ลูกตีความหมาย ตามความสว่างแห่งการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ของพระองค์ เพื่อลูกจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงบันดาลให้เรื่องต่างๆ สำเร็จไปได้อย่างไร อาแมน ...

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

     เมื่อวันที่11-13 กรกฎาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน (รักษาการณ์แทน) จัดอบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนลาซาล บางนา มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมจำนวน 89 คน

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประมวลภาพ

           วันที่ 7-8 มิถุนายน 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนจิตตาธิการเยาวชนกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน ฝึกปฏิบัติจิต แบบเข้มข้นเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า จุดมุ่งหมายของชีวิต โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงการใช้ความสงบในการฟังเสียงของพระ และได้นำเสียงเรียกของพระมาใช้กับตัวเอง และแบ่งปันให้ผู้อื่น เยาวชนจะได้พัฒนาชีวิตจิตคริสตชน โดยใช้หัวข้อว่า พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์ (2คร 8:9) ณ บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 78 คน โดยมีคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย เป็นวิทยากร

                                                                                                               อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ยาวชนเขต 1 หนทางใหม่ในการเป็นวัด (วิถีชุมชนวัด)
       เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2014 คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม จัดสัมมนาคณะกรรมการผู้แทนเยาวชน เขต 1 เรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด มีเยาวชน เข้าร่วมจำนวน 21 คน โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เข้าร่วม และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์และทีมเยาวชนจากวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ บางสะแก เป็นวิทยากร ณ บ้านเพชรสำราญ

อ่านต่อ....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กร กองหน้าร่าเริงและพลศีล เพื่อวางแผน ครึ่งปีหลังในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน มีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย คุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ และคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เข้าร่วมประชุม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พวกเราเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอขอบคุณ
คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนก
ตั้งแต่ปี 2008 - 2014  รวมระยะเวลา 6 ปี
ที่คุณพ่อได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ
ให้กับเยาวชนกรุงเทพฯ ตลอด 6 ปี
ขอขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูง
และคุณพ่อต้องไปดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
พวกเราเยาวชนขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อทำงาน
ในหน้าที่ใหม่อย่างมีดีและความสุข
 

จากใจเยาวชนกรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประมวลภาพวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3

ประมวลภาพวันที่ 2 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3

ประมวลภาพวันที่ 3

          แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการ ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต ประจำปี 2014 โดยใช้หัวข้อว่าพระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์ (2คร 8:9) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2014 ณ บ้านสวนยอแซฟ มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 122คน มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสชีวิตคริสตชนในการใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปันจิตตารมณ์ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกา และเพื่อเชิญชวนเยาวชนทุกคนมาเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของเทศกาลปัสกา ผ่านทางการอบรมของคุณพ่อที่มาเป็นวิทยากรให้เรา,  กิจกรรมที่เน้นปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน/ความสมานสามัคคี และเน้นปลูกฝังความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหัวข้อของปีนี้ และการสวดเทเซ่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป การมาร่วมค่ายในครั้งนี้  นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลมหาพรตตั้งแต่วันอาทิตย์ใบลาน วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันอาทิตย์ปัสกาผ่านทางตัวกิจกรรมที่น้องๆจะได้ร่วมแล้ว ระหว่างทางยังจะได้พบกับมิตรภาพอันดีงามของเพื่อนร่วมค่ายต่างเขตอีกด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

ตารางเวลา เสียงภาวนา The Voice of youth catholic bkk & Youth Come Home

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

งานฉลอง ความเชื่อกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ออกอากาศ : วันที่ 1 กันยายน 2556/2013

งานวันเยาวชนโลก 2013 ตอน 1" ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
ในฐานะพลเมืองของชาติ

      บทความ.....อุดมสาร ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 19-25 มกราคม 2014

      สรุป ข้อแนะนำสู่การปฏิบัติ

      1. คาทอลิกตองมีสำนึกในความรับผิดชอบตอสถานการณบานเมืองตามมโนธรรมที่ซื่อตรงตอความจริง

      2. แมวามการแบ่งแยกอาจจะเป็นแบบเปิดเผยและ/หรือไมเปดเผย ซึ่งเปนสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ในกรณีเชนนี้คาทอลิกตองสำนึกถึงความจริงแหงความเชื่อที่วา เราตางก็เปนพี่นองกัน มีพระเจาเปนพระบิดาของเราทุกคน และเราเปนพี่นองรวมผืนแผ่นดินไทยมเชือชาติไทยและสัญชาติไทยด้วยกัน

      3. คริสตชนคาทอลิกทุกคนตองกระทำในสิ่งที่ถูกตองสรางสรรคและมุงสูเอกภาพในความรัก ความยุติธรรม และสันติ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ

      4. เหนือกวาความขัดแยงใดๆ โดยตระหนักวาธรรมชาติของมนุษยนั้นออนแอและเปนคนบาป เราคริสตชนคาทอลิกมีความเชื่อมั่นเสมอในพลังของพระเจาและพระเมตตาของพระองค์ แบบเหนือธรรมชาติเพื่อขจัดความขัดแยงทั้งปวง ดังนั้น เราจึงตองภาวนาพลีกรรมออนวอนต่อพระเจ้ามากเป็นพิเศษ

      5. ณ วาระใดก็ตามที่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมาถึง เปนหนาที่ของคาทอลิกจะตองใชสิทธิเพื่อการเลือกตั้งผูมีอำนาจปกครองบานเมืองในทุกระดับ ดวยมโนธรรมที่ถูกตอง และเลือกบุคคลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความตั้งใจจริงที่จะเสริมสรางความดีสวนรวม ณ กรุงเทพฯ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556/ค.ศ. 2013พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

      เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
มงซินญอร์วิษณ ุธัญญอนันต์  รองเลขาธการสภาฯ

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

คุณพ่อกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอิตาลี และจะมาเข้ารับตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2015

ปัจจุบันคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนผู้จัดการแผนก

บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod