หน้าหลัก

โครงสร้างแผนกเยาวชน

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อบรรดาเยาวชน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประกาศ
สภาประมุข
บาดหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
เรื่อง การใช้บทภาวนา
โอกาสฉลอง 350 ปี
การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

การติดตั้งโปรแกรม
สำหรับพระคัมภีร์

 

พลังของหัวใจ (The Power of the Heart / El poder del coraz?n)

(The song on occasion of Pope Francis Apostolic visit to Thailand)
Download Full song and Backing Track : https://adobe.ly/33tkdnw

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูเนื้อเพลง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://youthbkk.catholic.or.t h/youthnational36th/

ดาวน์โหลดภาพ
ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก
ระดับชาติครั้งที่ 36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -