ภาพเพิ่มเติม...

ค่ายปัสกา 2023
     วันที่ 24-26 มีนาคม 2023 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดค่ายปัสกา 2023 มีน้องๆเยาวชนให้ความสนใจมาร่วมจำนวนกว่า 154 คน ณ บ้านสวนยอแซฟ


     กิจกรรมเริ่มต้นด้วย อบรมที่ 1 ภารกิจแห่งการไถ่กู้ โดยได้เชิญอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุขจากแผนกพระคัมภีร์เป็นวิทยากร ในการอบรมช่วงบ่าย เป็นอบรม 2 ในศาลาธรรม  โดยคุณพ่อไพศาล ยอแซฟ จากสังฆมณฑลราชบุรี ช่วงจากนั้นเป็การเดินรูป 14 ภาค  และพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายปัสกา โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และปิดท้ายกิจกรรมวันแรกด้วยเทเซ่
     วันที่สองของค่ายเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นเป็นกิจกรรมwalk rally และกิจรรมรอบกองไฟ และสำหรับวันสุดท้ายอำลาน้องๆกลับบ้าน ทำแบบประเมิน และพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่าย

ทางแผนกเยาวชนฯ ขอขอบคุณคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น และเฮียตี๋เขียงหมู (กิตติศักดิ์ สุขทิพย์คงคา) ที่ให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ตลอดการจัดค่าย ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อปลัด และผู้ปกครองที่ได้ส่งน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณพี่staff เยาวชนรุ่นต่างๆ ที่ร่วมแรงร่วมมือ และร่วมใจกันการจัดค่ายปัสกากับคำสอน ปี 2023 ให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี ขอขอบคุณคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ฯลฯ และท้ายที่สุดขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายครั้งนี้