ภาพเพิ่มเติมชุดที่1.../ ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2...

     วันที่ 15-17 มีนาคม 2024 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวนผู้จัดการแผนกจัดโครงการ ค่ายปัสกากับคำสอน 2024 ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

     วันแรกอบรมเรื่องบาป โดยคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเดินรูป 14 ภาค จากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลฯ ณ วัดน้อยนักบุญเบเนดิกต์ กิจกรรมระหว่างอบรมจะเป็นนันทนาการ

     วันที่สอง คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย มาให้ความรู้หัวข้องานธรรมทูตและงานแพร่ธรรม จากนั้นเป็นสมณสาสน์เตือนใจ "ขอสรรเสริญพระเจ้า" Laudete Deum โดยคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ และกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ช่วงเย็นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับสัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก จากนั้นเป็นกิจกรรมสัมพันธ์

     วันที่สาม เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เจ้าอาวาสวัดพระมารดาฯ ท้ายพิธีผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณคุณพ่อที่เอื้อเฟื้ออาหารสถานที่และให้กิจกรรมต่างๆ สำเร็จไปได้ จากนั้นให้น้องๆทำแบบประเมิน และอำลากันและกันก่อนรับประทานอาหารและเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

ทางแผนกเยาวชน กรุงเทพฯ คุณพ่อทุกท่านทุกเขตวัดที่ส่งน้องๆมาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ และคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกลุชัย ปลัด มาเซอร์ และบรรดาพี่ๆสตาร์ฟ น้องๆเยาวชนและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้การจัดค่ายในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี