ประมวลภาพ...

อบรมผู้นำนันทนาการเยาวชน 2023
วันเสาร์ที่1 – วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แห้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการประจำปี ค.ศ. 2023  ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสอดแทรกความรู้คู่ความสนุกสนานในการจัด กิจกรรม ได้ทราบหลักทฤษฎีและลงมือภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเพิ่มพูนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำนันทนาการเพิ่มมากขึ้น มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 165 คน