วันที่ 19-20 สิงหาคม 2023 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการทันสื่อ ทันรัก ทันเรา ณ บ้านผู้หว่าน มีเยาวชนสนใจเข้าร่วม จำนวน111 คน

โดยได้เชิญคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เป็นวิทยากรในหัวข้อ "ทันรัก" เยาวชนท่ามกลางความหลากหลายทางเพศกับมุมมองทางกฎหมายของพระศาสนจักรไทย

"ทันสื่อ" การใช้สื่อและสร้างสื่อบนพื้นฐานของความรัก วิทยากรโดยคุณอภิญญา หิรัญญะเวช

"สื่อสะท้อนใจ ใจสะท้อนเรา ฉันคือใครและฉันอยู่เพื่อใคร" โดยคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์

"ทันเรา" จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์แห่งตนของเยาวชน โดยอาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์

และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช ได้มาให้ความรู้เรื่องการดำรงชีวิตแบบ LGBTQ+ ท่ามกลางสังคมปัจจุบัน และเป็นประธานพิธีมิสซาปิดพร้อมมอบวุฒิบัตร