ภาพเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2023 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และฝ่ายงานธรรมทูต จัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร พลศีล ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา โอกาสฟื้นฟูจิตใจนักเรียนประถมศีกษาชั้นปีที่4-6 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปีคุณพ่ออาแมสตอย โดยวจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และกิจกรรมเสริมความรู้พลศีล โดยคุณพ่อวิทยา เขียวประไพ จากนั้นเป็นกิจกรรมจากแผนกเยาวชนและฝ่ายงานธรรมทูตฯ