ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 16-20 ตุลาคม 2023  แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก นำน้องๆเยาวชน เข้าร่วมงาน ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 38 ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสังฆมณฑลอุดรธานี   มีผู้เข้าร่วม 11 สังฆมณฑล และ 4 องค์กรสมาชิกที่ทำงานอภิบาลเยาวชน มีจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานจำนวน 41 คน อาสาสมัครจำนวน 56 คน ผู้นำเยาวชนคาทอลิกจำนวน 203 คน (ชาย 58, หญิง 145 คน) รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปีที่ 2 ที่มา Practicum ฝึกปฏิบัติงานอภิบาลเยาวชนอีก 22 คน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 322 คน ในหัวข้อ “Rise up and act! Youth for change” ภายใต้พระวรสาร “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบ ภูเขาแคว้นยูเดีย” (ลก. 1:39) และมีการส่งมอบธงในการจัดงานค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 39 ต่อ ให้กับ สังฆมณฑลเชียงราย ในปีหน้า ค.ศ. 2024