หน้ารวมข่าวเยาวชน

 

สัมมนคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

โครงการอบรมผู้นำนันทนาการ

 

แผนกเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำ 1

 

ค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2011

 

แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าร่วมอบรมและเสริมทักษะภาวะผู้นำ

 

เพิ่มพูนความรู้เยาวชนเขต1

 

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เยาวชนผู้เข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติครั้งที่ 27 เยี่ยมชมห้องเอกสารและร่วมพิธีมิสซาเปิดค่าย

 

c-gamesวันเยาวชนแห่งชาติ เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาชน

 

โครงการค่ายผู้นำ วาย.ซี.เอส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553

 

ค่ายผู้นำกองหน้าร่าเริง

 

ร่วมใจส่งเยาวชนไทยไปร่วมงานเยาวชนโลก

 

แผนกเยาวชนจัดกิจกรรมในงานพลศีล

 

c-gameเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เยาวชนประชุมเตรียมงานBible Genius Aword

 

โครงการสัมมนา และแสวงบุญเยาวชนเขต 3 ในหัวข้อวิถีชุมชนวัด กับเยาวชน

 

เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

คณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมและสำรวจพื้นที่ วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

เยี่ยมเยียนและพบปะองค์กรนิสิตนักศึกษา

 

แบ่งปันประสบการณ์จากค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2012

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2012 ณ วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

ค่ายเยาวชนเขต1

 

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต2

 

คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการเยาวชนเขต1และกรรมการเยาวชนชุดใหม่ประชุมเตรียมงานประจำเดือน

 

อบรมผู้นำกองหน้าร่าเริง

 

วันรวมพลพลศีลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูกองหน้าร่าเริง

 

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

 

แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแบ่งปันประสบการณ์วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชน

 

แผนกเยาวชนกรุงเทพฯพร้อมทีมงานนำกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

 

c-games เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ชุมนุมเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเปิดปีแห่งความเชื่อ

 

เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

 

แผนกเยาวชนกรุงเทพฯได้ไปร่วมกิจกรรมเข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.6

 

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

 

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013