ภาพ / ข่าว : คุณวารุณี สิริสาธิต

          เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์  ผู้จัดการแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาพบปะ และแนะนำคณะวิทยากรให้กับ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ  “ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

          เนื้อหาการอบรม คุณครูได้รับความรู้เรื่องเทคนิค วิธีการเป็นผู้นำกิจกรรม นัทนากร การนำเพลง และกิจกรรมปีความเชื่อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ไตร่ตรอง ควบคู่กับความสนุกสนาน สอดแทรกด้วยคุณค่าพระวรสาร เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เข้าใจ และได้สัมผัสถึงคุณค่าพระวรสารอย่างแท้จริงผ่านทางกิจกรรม พร้อมทั้งแนะนำคู่มือการจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารและผู้นำนันทนาการ และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มเตรียมกิจกรรมและนำเสนอทีละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรื่องความรักของฉัน กลุ่มที่ 2 เรื่องโลกสวยด้วยมือเรา กลุ่มที่ 3 เรื่องประตูแห่งความเชื่อ กลุ่มที่ 4 เรื่อง  จริงหรือป่าว กลุ่มที่ 5 เรื่อง ต้นกล้าคุณธรรม  โดยมีคุณพ่อเป็นผู้วิพากษ์ หลังจบการอบรมคุณพ่อเปิดโอกาสให้ซักถาม  แบ่งปัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็น และช่วงสุดท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดถึงสิ่งที่ได้รับ ความประทับใจ