วันที่ 15-19 ตุลาคม 2012 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนเยาวชน จากกรุงเทพฯ จำนวน 13 คน เข้าร่วม ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 29 ณ วัดนักบุญเทเรซา (โนนแก้ว) อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ซึ่งในปีนี้สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงาน สำหรับหัวข้อคือ จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด (ฟป.4:4)

          วันแรกของการเข้าค่ายผู้นำบรรดาเยาวชนเดินทางมาถึงเพื่อลงทะเบียน ช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมร่วมพิธีมิสซาเปิด และพิธีการเปิด โดย พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา ช่วยเย็นเป็นการสัมผัสชีวิตกับครอบครัว โดยเยาวชนไปพัีกบ้านชาวบ้าน สำหรับผู้ดำเนินการประชุมจิตตาภิบาลและ ผู้ประสานงาน ชี้แจงกระบวนการค่ายผู้น าฯ ขอความร่วมมือต่าง ๆ และพักผ่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก

          วันที่สองของการเข้าค่าย วันอังคารที่ 16 ตุลาคม เริ่มต้นด้วยพิธีมิสซา วัฒนธรรมภาคอีสาน จากนั้นหลังรับประทานอาหารแล้วรวมพลังเยาวชน พร้อมทั้งสรุปวันวาน และตลอดทั้งวันเป็นการอบรมหัวข้อ “ศักดิ์ศรี” เนื่องและรวมพลังเยาวชน  ช่วงเย็นเป็นการสวดสายประค ากับครอบครัว พร้อมรับประทานอาหาร ช่วงค่ำเป็นกิจกรรมดูหนังกลางแปลง ร่วมกับครอบครัว ที่วัด ให้เยาวชนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว โดยจะมีใบงานให้

          วันที่ 3 ของการเข้าค่ายวันพุธที่ 17 ตุลาคม เริ่มต้นด้วยมิสซา วัฒนธรรมภาคใต้ หลังมิสซารับประทานอาหารเช้ากับครอบครัว รวมพลังเยาวชน  สรุปวันวาน และอบรม หัวข้อ “ส่งเสริม” และช่งเย็นรวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์  พร้อมสวดสายประคำกับครอบครัว และอาหารเย็นกับครอบครัว ในเวลา18.45น. รวมพล เตรียมสู่การภาวนา ภาวนาค่ า – ศีลอภัยบาป พร้อมให้คำปรึกษาแก่เยาวชน อภิบาลเยาวชน,อาสาสมัคร ประชุมจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานประเมินผล – ปรับปรุง

          วันที่สาม วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม เริ่มต้นกิจกรรมด้วยมิสซา วัฒนธรรมภาคเหนือ และอาหารเช้ากับครอบครัว และเริ่มรวมพลังเยาวชน เวลา07.45น. สรุปวันวาน / อธิบาย เวทีชาวบ้าน  เวลา11.00น.ศึกษาวิถีชุมชนคริสตชน - วัด และช่วงบ่ายเป็นการรวมพลังเยาวชนอบรมเรื่อง “งานจิตอาสาพัฒนา” จากนั้นเป็นกีฬาฮาเฮ คืนวัฒนธรรม และอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้าน

          ค่ำคืนนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมจากเยาวชน และการแสดงวัฒนธรรมจากชาวบ้าน เป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับวันนี้
 

          วันสุดท้ายวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม รับประทานอาหารเช้ากับครอบครัว และมารวมพล เพื่อสรุปวันวาน เวทีทรรศนะ ในเวลา09.40 น. สรุปการอบรม และประเมินผล  เวลา 11.00 น.มิสซาปิดค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29 โดย พระสังฆราชซีลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี ท้ายพิธีพิธีมอบเกียรติบัตร พิธีมอบวุฒิบัตรเยาวชน เจ้าภาพมอบธงคืนสำนักฯ  ประกาศเจ้าภาพค่ายผู้นำฯ ปีถัดไป 2013 เป็นสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพพร้อมรับประทานอาหารเที่ยง ร่วมกันก่อนเดินทางกลับ  โดยสวัสดิภาพ