รายงานโดย...แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

          วันที่ 26-28 ตุลาคม 2012 เยาวชนเขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ จิตตาธิการเยาวชนเขต จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 “เยาวชนกับวิถีชุมชนวัดปี 2” วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และบ้านโอบรัก อ.วังน้ำเขียว สังฆมณฑลนครราชสีมา มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 66 คน

          เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 10.00น. หลังจากนั้นเป็นการบรรยายประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล และเป็นกิจกรรมวิถีชุมชนของวัดซึ่งมีสัตบุรุษมาร่วมแบ่งปัน จากนั้นเป็นพิธีมิสซาเปิดการสัมมนาโดย คุณพ่อสุข ศรจันทร์ เป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ และพ่อเดวิด ท้ายพิธีผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณคุณพ่อพร้อมมอบของที่ระลึกจากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นเป็นการแนะนำพี่เลี้ยงและชี้แจงรายละเอียดในการสัมมนา

          วันที่สอง ของการสัมมนาเริ่มต้นภาคเช้าด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเดวิด จากนั้นเวลา 09.30น. คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นวิทยากรให้การอบรมวิถีชุมชนวัด Bec และคุณบุญหลาย บุญทา ผู้ช่วย จากนั้น แบ่งกลุ่มแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน

การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้น มีรูปแบบดังนี้
 
ขั้นที่ 1 เชิญพระเยซูคริสตเจ้ามาประทับอยู่ท่ามกลางกลุ่มของเรา -ขอให้สมาชิกในกลุ่ม สองหรือสามคน ภาวนาจากใจเชิญพระเยซูคริสตเจ้ามาประทับท่ามกลางเรา -หรือร้องเพลงและภาวนาตามคู่มือการประชุมก็ได้
 
ขั้นที่ 2 อ่านพระวาจาจากพระคัมภีร์ -ให้เราเปิดพระวรสารนักบุญ......บทที่.....ข้อที่....(กล่าว ช้า ๆ รอให้ทุกคนเปิดพบข้อความพร้อม