รายงานโดย...แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

          วันที่ 26-28 ตุลาคม 2012 เยาวชนเขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ จิตตาธิการเยาวชนเขต จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 “เยาวชนกับวิถีชุมชนวัดปี 2” วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ปากช่อง และบ้านโอบรัก อ.วังน้ำเขียว สังฆมณฑลนครราชสีมา มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 66 คน

          เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 10.00น. หลังจากนั้นเป็นการบรรยายประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล และเป็นกิจกรรมวิถีชุมชนของวัดซึ่งมีสัตบุรุษมาร่วมแบ่งปัน จากนั้นเป็นพิธีมิสซาเปิดการสัมมนาโดย คุณพ่อสุข ศรจันทร์ เป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณพ่อจักรี พันธ์สมบัติ และพ่อเดวิด ท้ายพิธีผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณคุณพ่อพร้อมมอบของที่ระลึกจากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน จากนั้นเป็นการแนะนำพี่เลี้ยงและชี้แจงรายละเอียดในการสัมมนา

          วันที่สอง ของการสัมมนาเริ่มต้นภาคเช้าด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเดวิด จากนั้นเวลา 09.30น. คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นวิทยากรให้การอบรมวิถีชุมชนวัด Bec และคุณบุญหลาย บุญทา ผู้ช่วย จากนั้น แบ่งกลุ่มแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน

การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้น มีรูปแบบดังนี้
 
ขั้นที่ 1 เชิญพระเยซูคริสตเจ้ามาประทับอยู่ท่ามกลางกลุ่มของเรา -ขอให้สมาชิกในกลุ่ม สองหรือสามคน ภาวนาจากใจเชิญพระเยซูคริสตเจ้ามาประทับท่ามกลางเรา -หรือร้องเพลงและภาวนาตามคู่มือการประชุมก็ได้
 
ขั้นที่ 2 อ่านพระวาจาจากพระคัมภีร์ -ให้เราเปิดพระวรสารนักบุญ......บทที่.....ข้อที่....(กล่าว ช้า ๆ รอให้ทุกคนเปิดพบข้อความพร้อมกัน) -ถ้ามีคู่มือการประชุมก็ให้สมาชิกอ่านพระวรสารในคู่มือ และมีการอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่ง
 
ขั้นที่ 3 เลือกคำที่ประทับใจและรำพึง ให้สมาชิกแต่ละคนเลือกคำ หรือวลีสั้น ๆจากบทพระวรสาร ที่ประทับใจ นำมากล่าว 3 ครั้งช้า ๆ แต่ละครั้งให้หยุดเล็กน้อย เพื่อให้สมาชิกได้ฟังและกล่าวซ้ำในใจเขาสัก 1 – 2 ครั้ง
 
ขั้นที่ 4 ปล่อยให้พระเจ้าตรัสกับเราในความเงียบ -ให้เราเงียบสัก 2 – 3 นาที เพื่อฟังพระเจ้าตรัสกับเราในใจ เกี่ยวกับคำหรือวลีที่เราได้เลือก
 
ขั้นที่ 5 การแบ่งปันพระวาจา -แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่เรามีเกี่ยวกับคำหรือวลีที่เราได้เลือก หรือแบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกว่าทำไมเราจึงประทับใจและเลือกคำนั้น
 
ขั้นที่ 6 ปรึกษาหารือถึงงานที่กลุ่มจะทำร่วมกัน
 
ขั้นที่ 7 ภาวนาขอบพระคุณ วิงวอนขอ และปิดการประชุม

          ช่วงบ่ายเป็นการรายงาน และสรุป bec เวลา15.00น. ผู้แทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ และคุณบุญหลาย บุญทา ที่มาเป็นวิทยากรให้การอบรมครั้งนี้   จากนั้นเป็นการซ้อมการแสดงละครสอนเรื่องพระคัมภีร์ และเวลา 21.00 น.การภาวนา เทเซ่
 

          สำหรับวันสุดท้าย เริ่มต้นด้วย มิสซา เวลา 8.30น. และ้เป็นการประเมินผลการสัมมนาในครั้งนี้