ภาพเพิ่มเติม facebookแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021 ชุมนุมเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์ จาริกกางเขนเยาวชน เกาะญวน สู่ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน สภาพระสังฆราช โดยมีพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ