ประมวลภาพฟื้นฟูจิตใจ ครู ผู้ดูแล องค์กรกองหน้า พลศีล วาย.ซี.เอส

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2020 ฟื้นฟูจิตใจ ครู ผู้ดูแล องค์กรกองหน้า พลศีล วาย.ซี.เอส ณ บ้านผู้หว่าน

วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร จากนั้นแบ่งปันประสบการณ์ ย้อนรอยอดีต กลุ่มกองหน้าร่าเริง โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม กลุ่มพลศีล คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม กลุ่มวาย ซี เอส คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ต่อจากนั้นเป็นแนะนำแนวทาง มองไปข้างหน้า ช่วงบ่ายเป็นแบ่งกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์ พูดคุยปัญหา เสนอแนวทางในโรงเรียน จากนั้นตั้งศีบ สวดสายประตำ อวยพรศีล โดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ โดยทีมงานจากแผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่สองเริ่มต้นด้วยภาวนาเช้า โดยทีมงานแผนกเยาวชน จากนั้นคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ และคุณพ่อจิตตาธิการพบปะคุณครูพร้อมเสนอแนะแนวทางพร้อมทั้งตอบคำถาม และปิดท้ายด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร และคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา