เพิ่มพูนความรู้ยุวธรรมทูตนักเรียนคาทอลิก เขต 6
     แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล ร่วมกับแผนกยุวธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานยุวธรรมทูต รวมถึงองค์กรกองหน้าร่าเริง และพลศีล ให้กับนักเรียนคาทอลิก เขต 6 ณ วัดนักบุญยอห์น บัปติสตา เจ้าเจ็ด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2023