วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2022 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรม คาทอลิกเกมส์ C-Game 2022 วันเยาวชนแห่งชาติ ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

ภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3...