วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดอบรมความปิติยินดีแห่งความรัก
ช่วงที่1 วจนพิธีกรรมเปิดการอบรมโดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน70คน ณ ห้องประชุม(ทางเชื่อม)โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน อบรมช่วงที่1 ชีวิตครอบครัวของเยาวชน (ศีลสมรส) โดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการ พิธีบูชาขอบพระคุณปิดการอบรมโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร คุณพ่อนัฏฐวี กังก๋ง คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา โอกาสนี้ ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯร่วมยินดีกับคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล และแสดงความยินดีกับคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการแผนกเยาวชนกรุงเทพฯอบรมช่วงที่ 2 กระแสเรียกในการถือโสด โดยภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล