“สายรัก สายใจ สายใย สายประคำ”
 

แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “สายรัก สายใจ สายใย สายประคำ” โดยได้เชิญชวนพี่น้องเยาวชนและคริสตชนทุกท่านร่วมสวดภาวนาสายประคำตลอดเดือนตุลาคม เดือนสายประคำโลกนี้

เป็นพิเศษ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2021 (วันแม่พระแห่งลูกประคำ) ขอเชิญพี่น้องเยาวชนและคริสตชนทุกท่านร่วมใจกับบรรดาเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สวดภาวนาสายประคำร่วมกัน ผ่านทาง Facebook live : แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

 

้เราภาวนาวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระแม่มารีย์
- เพื่อสิทธิของเด็กทารกในครรถ์มารดาที่จะเกิด
- เพื่อขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายและสิ้นสุดลง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทยของเรา
- เพื่อความสงบสันติสุข ความรัก ความเข้าใจ ให้อภัยกันในประเทศชาติ
- เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช
- เพื่อการประชุมซีนอด ของทุกสังฆมณฑลประสบผลสำเร็จตามประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร