วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกจัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพูดคุยงานค่ายผู้นำระดับชาติครั้งที่ 36 และเตรียมงานพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย โดยมีคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตและองค์กร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และกรรมการบริหาร แผนกเยาวชน สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสฯ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และคุณพ่อประทีป สุทธินาวิน เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ (คุณพ่ออำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในคืนตื่นเฝ้า วันที่ 21 พฤศจิกายน) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานยุวธรรมทูต เข้าร่วมประชุมด้วย