ภาพเพิ่มเติม...

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน