ภาพ / บราเดอร์คฑาวุฒิ สิทธิโชคสกุล

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร แผนกเยาวชน สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย