ภาพเพิ่มเติม...

          เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก ได้จัดให้มีการอบรมผู้นำนันทนาการในระดับวัดและโรงเรียนขึ้น ณ บ้านสวนยอแซฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำกิจกรรมเยาวชน ในการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 11 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 123 คน โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมภาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ คุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ วิทยากร ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคพิเศษ กระบวนการ ของการนำกิจกรรม โดยประยุกต์จากทฤษฏีการเรียนรู้ทางการศึกษาของ David Krathwohl (1976) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีโอกาสนำกระบวนการที่ได้เรียนรู้้ไป ไปฝึกภาคปฏิบัติอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนต่างประทับใจและได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก