ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2019 ที่ผ่านมา ทางแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดอบรมครูผู้นำนันทนาการขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานภิบาลบ้านผู้หว่าน ซึ่งรายละเอียดการอบรมประกอบไปด้วย การเรียนรู้ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษาของบลูม มาใช้ในการนำกิจกรรม และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคของการนำกิจกรรมร่วมกัน มีซิสเตอร์และคุณครูเข้ารับการอบรมในโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 34 ท่าน ซึ่งการอบรมเเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน และสาระมากมาย โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ และคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ เป็นวิทยากร