แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดค่ายปัสกากับคำสอน วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2019 ในหัวข้อ เยาวชนผู้จาริกความเชื่อ สู่การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ภายใต้พระวาจา ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน (ลก 1:38) ณ วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 81 คน ค่ายครั้งนี้เยาวชนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเติบโตในความเชื่อโดยการร่วมใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่อุปถัมภ์ในทุกวัน

          ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2019 เยาวชนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายปัสกากับคำสอน โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย เจ้าอาวาสวัด คุณพ่อแนะนำประวัติวัด ความเป็นอยู่ของชุมชนความเชื่อ 

          วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2019 เยาวชนร่วมกันแบ่งปันพระวาจา (BEC) ได้รับฟังการอบรมประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมของบรรดามิชชันนารี โดยคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล ร่วมกิจกรรมฐานสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมฐาน 350 ปี มิสซังสยาม

          วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2019 ได้เดินทางร่วมงานสมโภชนักบุญยอแซฟและ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม เขต 6 ในโอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ชมนิทรรศการ

          ในวันอาทิตย์ที่ 17   มีนาคม ค.ศ. 2019 เยาวชนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่าย โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธาน และคุณพ่อศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย เจ้าอาวาส หลังพิธีได้กล่าวขอบคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ สภาอภิบาล สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด และรับประทานอาหารในงาน 350 ปี อุ่นไอรัก

ประมวลภาพวันที่ 1 / วันที่ 2 / วันที่ 3 / วันที่ 3ชุดที่ 1 / วันที่ 3 ชุดที่ 2