ประมวลภาพ facebook แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย..คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชน ฯ ได้จัดงานชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ปี 2018 โดยใช้หัวข้อ ประกาศข่าวดี ฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ โอกาสเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม เพื่อให้เยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เยาวชนที่ทำงานและยังไม่ได้แต่งงาน ได้ฟื้นฟูชีวิตความเชื่อการเป็นเยาวชนคาทอลิก เห็นความสำคัญในบทบาทการเป็นคริสตชน การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และเตรียมตัวสู่การเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 350 ปี มิสซังสยาม ในครั้งนี้เยาวชนได้รับฟังบรรยาย 350 ปี มิสซังสยาม โดยคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล อีกทั้งยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน สุดท้ายบรรดาเยาวชนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 66 คน