ประชุมอภิบาลความเชื่อคณะกรรมการเยาวชนเขต 2 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 เวลา 14.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก เยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ได้เข้าประชุมเตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติ C – GAME และรับฟังการแบ่งปัน การดำเนินงานของเยาวชนที่อยู่ในวัดต่างๆของเขต 2 ณ วัดแม่พระฟาติมา  ดินแดง