ประมวลภาพ

          คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมผู้นำเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำในวัด) ประจำปี 2018 ภายใต้พระวาจา "ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักสวรรค์เป็นของเขา" (มธ. 5:3) หัวข้อการอบรม "เศรษฐกิจพอเพียง มีพระวาจาก็เพียงพอ" ระหว่างวันศุกร์ที่ 27-วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 มีเยาวชนร่วมรับการอบรมรวมพี่เลี้ยงและเจ้าหน้า จำนวน 58 คน ณ Myhome จ.ฉะเชิงเทรา

           

          มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้นำเยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแต่ละเขต นำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากเขตอื่น มาประยุกต์ใช้กับวัดในเขตของตน และเรียนรู้ตามแผนงานอภิบาล และก่อให้เกิดการจัดโครงการร่วมกัน  เพื่อให้การทำงานของเยาวชนในระดับ      สังฆมณฑล มีการประสานงานที่ชัดเจนขึ้น  ทั้งในด้านรูปแบบการจัดการ และการประสานงานของคณะกรรมการประสานงานฯ