ประมวลภาพ...

อบรมผู้นำนัทนาการสำหรับเยาวชน รุ่น 10 (2018)
"ความรู้ทำให้รูสิ่งต่างๆ แต่กิจกรรมทำให้เรารักตนเองและผู้อื่น"

เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก ได้จัดโครงการอบรมผู้นำนัทนาการสำหรับเยาวชน รุ่น 10 มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมจำนวน 101 คน  ณ โรงเรียนลาซาล บางนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการเป็นผู้นำนันทนาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังเป็นการสร้างผู้นำนันทนาการเยาวชนให้กับทางวัดและโรงเรียน นอกจากนี้ เป็นการปลูกฝังคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และสามารถเติมเต็มความทั้งผู้นำและผู้ร่วมได้อย่างดี อีกทั้งให้บรรดาเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งผู้ร่วมทุกคนได้มีโอกาสฝึกการนำนันทนาการ  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นที่น่าจดจำแก่บรรดาผู้เข้ารับการอบรมทุกคน