ประมวลภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2018 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดอบรมผู้นำนันทนาการสำหรับครู บ้านผู้หว่าน มีครูสนใจเข้าร่วมจำนวน 59 ท่าน และมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน รวมทั้งหมด64ท่าน สำหรับกิจกรรม โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ คุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ เป็นวิทยากร

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คุณครูที่ได้พัฒนาศักยภาพในการสอดแทรกความรู้ คู่ความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม ได้ทราบหลักทฤษฎีและปฏิบัติในการนำนันทนาการ และได้มีบุคลากรที่สามารถเป็นผู้นำนันทนาการเพิ่มขี้น

วันแรกเริ่มต้นด้วย ภาวนาเช้า + ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเริ่มหัวข้อครูในโลกยุคใหม่(เมล็ดพันธ์ที่ดี)
ต่อด้วย การเรียนรู้ของเด็กไทย (จิตวิทยาการเรียนรู้) ช่วงบ่าย เป็นการอบรม หลักการเป็นผู้นำนันทนาการ
จากนั้นแล้ว เยาวชนกับความคาดหวังของสังคม(เก่งและดี) คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์
จากนั้น การวางแผนเพื่อการจัดกิจกรรม และฝึกปฎิบัติ
ก่อนจบวันนี้ ประเมินตัวเองในวันที่ 1 ภาวนาค่ำ

วันที่สองเริ่มด้วย ภาวนาเช้า + เตรียมความพร้อม  ฝึกปฎิบัติ 3 (นำนันทนาการ) จากนั้นประเมินผลตนเองทั้งสองวัน,สังเกตความเปลี่ยนแปลง สร้างภารกิจเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดผล จากนั้นเป็นมิสซาปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรสำาหรับผู้เข้ารับการอบรม โดย คุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ หลังพิธีมีผู้แทนครูกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับคุณพ่อและวิทยากร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ