วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ผู้จัดการแผนก ได้ส่งเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนและทีมงาน ช่วยจัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 3 ณ บ้านผู้หว่าน และยังช่วยเหลือ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณและเล่นออร์แกนในมิสซาอีกด้วย