วันที่ 26 ตุลาคม 2013 เวลา09.30-12.00น.แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ณ สังฆมณฑลเตจอน เกาหลีใต้ โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการเยาวชนเขต 1 เข้าร่วมและคัดเลือกเยาวชน ในครั้งนี้ น้องๆทั้ง 3 คน เป็นตัวแทนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ น้องเมธัส สายธัญญา น้องณัฐพร ครองหิรัญ และน้องอภิชญา เขียวแก้ว และนายมธุรพจน์ สุทัยธรรม ผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุม อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

          โดยมีหัวข้อหลัก “เยาวชนเอเชีย! จงตื่นเถิด! ความรุ่งโรจน์ของบรรดามรณสักขีกำลังทอแสงมายังเธอ” “Asian Youth! Wake up! The glory of the martyrs shines on you!” ภายใต้พระวรสาร “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสต์เจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8)

          สำำหรับจุดประสงค์ของงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

          1. เพื่อทบทวนและระลึกถึงรากแห่งความเชื่อคาทอลิก

          2.เพื่อค้นหาและค้นพบรากแห่งความเชื่อที่หายไป

          3. เพื่อเดินทางความเชื่อด้วยการเป็นประจักษ์พยานชีวิตในยุคปัจจุบันพร้อมกับมรณสักขีและพระเยซูเจ้า

          โดยน้องๆที่เข้าร่วมงานนี้จะต้องรับคู่มือเพื่อเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมงาน และให้มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 อย่างดี เพื่อนำประสบการณ์การดำเนินชีวิตคริสตชน ในการประกาศความรัก ความหวัง ในยุคใหม่ไปแบ่งปันกับเพื่อเยาวชนประเทศอื่นๆ ในเอเชีย วันที่ 10-20 สิงหาคม 2014