เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2013 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า และทีมงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2556หัวข้อ "การจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารและการเป็นผู้นำนันทนาการ มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน 84คน