ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ
บาทหลวงเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน

 

 

 

 

 

 

 

จิตตาธิการเยาวชนเขต 1
บาทหลวงอันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

จิตตาธิการเยาวชนเขต 2
บาทหลวงเปโตรสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

จิตตาธิการเยาวชนเขต 3
บาทหลวงยอห์น บัปติสต์
สักรินทร์ ศิรบรรเทิง

จิตตาธิการเยาวชนเขต 4
บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

จิตตาธิการเยาวชนเขต 5
บาทหลวงเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ

จิตตาธิการเยาวชนเขต 6
บาทหลวงมัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล