ประมวลภาพ

          วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2017 / 2560 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน หัวข้อ "เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะเถิดและเขาจะเปิดประตูรับทาน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ (ลก 11:9-10) มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 52 คน ณ บ้านสวนยอแซฟ

          เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00น. จากนั้นคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ รวมพื่อเตรียมจิตใจ และตามด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ จากนั้นเป็นอบรมเรื่องบาป และการแก้บาป ช่วงบ่ายไตร่ตรอง และรับศีลอภัยบาป ต่อด้วยกิจกรรมเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ระหว่างทางที่จะเดินไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ผ่านสุสานศานติคาม และได้ภาวนาให้ผู้ล่วงลับ หลังจากเดินทางกลับแล้ว เป็นช่วงแบ่งปัน และภาวนาค่ำแบบเทเซ่

          วันที่สอง วันสุดท้าย เริ่มภาวนาเช้า จากนั้นเป็นไตร่ตรอง และอ่านพระคัมภีร์ และสรุปกิจกรรมตลอดสองวันที่ผ่านมา

          แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ซาเลเซียน พี่ๆเยาวชน และน้องๆทุกคนที่มาร่วมทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สมบูรณ์