ภาพเพิ่มเติม...

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก ได้จัดโครงการ “อบรมผู้นำนันทนาการ” ประจำปี 2017 ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 ณ โรงเรียนลาซาล(บางนา) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการสอดแทรกความรู้ คู่ความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม ได้ทราบหลักทฤษฎีและปฏิบัติในการนำนันทนาการ และได้มีบุคลากรที่สามารถเป็นผู้นำนันทนาการเพิ่มขี้น มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 78 คน

เริ่มต้นด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์ จากนั้น เตรียมความพร้อม ทำความรู้จัก ประเมินตนเอง ช่วงบ่าย เริ่มต้นอบรม 1 หลักการเป็นผู้นำนันทนาการ ต่อด้วย อบรม 2 การนำนันทนาการด้วยหลักการ 6W1H และจิตวิทยาการสังเกตผู้ร่วม มอบหมายภารกิจเพื่อเตรียมตัวฝึกปฏิบัติ
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ช่วงเย็น ฝึกปฎิบัติ 1 (นำนันทนาการ) หลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว ฝึกปฎิบัติ 2 (นำนันทนาการ)
ปิดท้ายด้วยประเมินตัวเองในวันที่ 1ภาวนาค่ำ และพักผ่อน

วันที่สองในการอบรม เริ่มต้นด้วยภาวนาเช้า รวมพล - สันทนาการ ฝึกปฎิบัติ 3 (นำนันทนาการ)ประเมินผลตนเองทั้งสองวัน,สังเกตุความเปลี่ยนแปลง
และพิธีมิสซาปิดการอบรมและการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ