ประมวลภาพ

     วันที่23-24 มิถุนายน 2017 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์อัมพาภรณ์ผู้จัดการแผนก จัดอบรมการจัดกิจกรรมในห้องเรียน มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 28 คน ณ บ้านผู้หว่าน

     วันแรกของการอบรมเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00น. จากนั้นเป็นภาวนาเข้า และเริ่มต้นการอบรมช่วงที่1 โดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เรื่องครูกับกิจกรรมในห้องเรียน จากนั้นคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์รับช่วงต่อ เตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคย และประเมินตนเอง และเริ่มอบรมที่2 หัวข้อ จิตวิทยาการจัดกิจกรรมให้เหมาะกับช่วงวัย จากนั้นคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ อบรมช่วงที่3 หัวข้อเทคนิคพิเศษ สำหรับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนและช่วงพักเบรคเป็นการวางแผนเพื่อการจัดกิจกรรม และเริ่มทดลองการนำกิจกรรมในห้องเรียน 1 เวลา 16.00น. จากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ช่วงค่ำเป็นการนำกิจกรรมในห้องเรียน 1 ประเมินตัวเองในวันที่ 1 ปิดกิจกรรมด้วยภาวนาค่ำ

     วันที่ 2 เริ่มด้วยภาวนาเช้า และเริ่มทดลองการนำกิจกรรมในห้องเรียน 3 จานั้นประเมินผลตังเองทั้งสองวัน สังเกตความเปลียนแปลง สร้างภารกิจเพื่อการนำไปใช้ให้บังเกิดผล จากนั้นเป็นพิธีมิสซาปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์