ประมวลภาพ

          แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก ร่วมกับแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้จัดการแผนก จัดค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2017 เยาวชนสู่การประกาศข่าวดี โดยใช้หัวข้อที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง” (มก. 16:15) ณ วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี) อ.บางเลน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 – อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2017 มีเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 คน

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม วันแรกของค่ายปัสกา คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ เจ้าอาวาสวัด แนะนำประวัติของวัดว่า ก่อตั้งมา 87 ปีแล้ว และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนฯ ได้แจ้งกฎระเบียบการอยู่ในค่ายปัสกานี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

          ทางแผนกฯ ได้เชิญคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย มาอบรมในเรื่องพิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต เป็นกระบวนพื้นฐานที่เยาวชนจะได้รับเพื่อให้รู้ความหมายของเทศกาลมหาพรตเพื่อที่จะเตรียมตัวและจิตใจสำหรับเทศกาลปัสกา

          วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ช่วงเช้า คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสนับสนุนฯ ได้เข้าสู่กระบวนการอบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี การใช้พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี และหน้าที่ของเยาวชนกับการประกาศข่าวดี การเป็นประจักษ์พยานและศาสนสัมพันธ์

          ช่วงบ่าย นำเยาวชนลงสู่ภาคสนามชุมชนคูคต ไทรใหญ่ จ.นนทบุรี และชุมชนคลองพิสมัย ใช้สิ่งที่ได้อบรมกระบวนการการประกาศข่าวดีในตอนเช้า มาปฏิบัติจริง เยาวชนสามารถสร้างบรรยากาศกับชาวบ้านที่ไปเยี่ยมเยียนได้เป็นอย่างดี