วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 เวลา 19.15น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ผู้จัดการแผนก ได้ส่งเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนและทีมงาน ช่วยจัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ณ บ้านผู้หว่าน และยังช่วยเหลือ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณและเล่นออร์แกนและขับร้องบทเพลงในมิสซาอีกด้วย