วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 เวลา09.00-15.00น.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเยาวชนปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีแผนกเยาวชน กรุงเทพฯ ประสานงาน มีเยาวชนและคุณครูเข้าร่วมจำนวน 434 คน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

          กิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ จากนั้นเป็น กิจกรรม.บทเพลงของพ่อ โดยอัสสัมชัญประถมสีลม ต่อด้วย นักขับร้องจากเยาวชนอัสสัมชัญ จากนั้นรับชมประมวลกิจกรรม “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” ต่อด้วยกิจกรรมฐาน หัวข้อ “กิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต”

          ช่วงบ่ายเป็น แบ่งปันกิจเมตตาของเยาวชนที่ไปโปแลนด์ คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน และเยาวชน จากนั้นเป็นวจนพิธีกรรมรำพึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช บราเดอร์ และเยาวชนจากนั้น ตั้งขบวนใต้ตึกอัสสัมศึกษา และเดินจาริกแสวงบุญตามรอยพระเยซูเจ้า (ไปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ) ในเวลา 15.00 น.สวดรับพระคุณการุณย์ และรับพรจากพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ ในอาสนวิหารอัสสัมชัญ ช่วงเย็นเป็นพิธีบวชพระสงฆ์ และปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม