ประมวลภาพ

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33

วันที่ 11-15 ตุลาคม 2016 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 ที่   วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จังหวัดอุบลราชธานี