วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2016 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชน จัดประชุมพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนเขตและองค์กร เตรียมวางโครงการปี2017 โดยมีคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา จิตตาธิการเยาวชนเขต 2 และองค์กรพลศีล คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ จิตตาธิการเยาวชนเขต 4 คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย จิตตาธิการองค์กรกองหน้าร่าเริง คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการ y.c.s. คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย บราเดอร์เทวฤทธิ์ สุขเกษม จิตตาธิการเยาวชนเขต 5ณ ห้องประชุม อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม