น้อง ๆ เยาวชนที่รัก คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสังฆมณฑลเจ้าภาพ ตื่นตัวและเข้มแข็ง พร้อมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านต้อนรับเพื่อนเยาวชนจากทั่วประเทศไทย และเพื่อเรียนรู้เอกลักษณ์เฉพาะกระบวนการอบรมผู้นำ เยาวชนของสังฆมณฑลเจ้าภาพที่สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมเยาวชนต่อไป