น้อง ๆ เยาวชนที่รัก คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสังฆมณฑลเจ้าภาพ ตื่นตัวและเข้มแข็ง พร้อมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านต้อนรับเพื่อนเยาวชนจากทั่วประเทศไทย และเพื่อเรียนรู้เอกลักษณ์เฉพาะกระบวนการอบรมผู้นำ เยาวชนของสังฆมณฑลเจ้าภาพที่สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมเยาวชนต่อไป

ในปี ค.ศ. 2016 นี้ ทางสังฆมณฑลอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดค่ายผู้นำ เยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 ขึ้น ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำ นาจเจริญและนำ พระวาจาในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของท่าน” (ลก 6:36) มาใช้เป็นหัวข้อในการจัดค่ายครั้งนี้ โดยปรารถนาให้เยาวชนเป็นประจักษ์พยาน เป็นเครื่องหมาย และเครื่องมือถึงพระเมตตาของพระบิดาที่มีต่อมนุษย์แสดงออกถึงความรักเมตตาที่เรามอบให้กับเพื่อนมนุษย์ดังที่พระบิดามอบให้เรา ผ่านทางการเรียนรู้ถึงพระเมตตารักของพระเจ้าต่อมนุษย์ และคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ท้าทายเยาวชนให้แสดงออกถึงความเมตตารักต่อเพื่อนพี่น้อง คำสอนเรื่องเพศศึกษาคำสอนเรื่องการส่งเสริมชีวิตครอบครัว และสิ่งท้าทายสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในค่ายเยาวชนครั้งนี้จะเป็นรูปมือ 10 มือ ที่มีดวงใจอยู่กลางฝ่ามือ พร้อมกับข้อความพระคัมภีร์ “Merciful like the father” ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าดังนี้

1. รูปมือ จำ นวน 10 มือ เป็นสัญลักษณ์แทนเยาวชน ที่แสดงถึงการเป็นประจักษ์พยาน เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือถึงพระเมตตาของพระบิดาที่มีต่อมนุษย์
2. รูปดวงใจ ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือ หมายถึง ความรัก ความเมตตาที่เรามอบให้กับเพื่อนมนุษย์ดังที่พระบิดามอบให้เรา
3. ข้อความพระคัมภีร์ หัวข้อในการจัดค่ายผู้นำ เยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่33 คือ “Merciful like the father” แปลว่า จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของ
ท่าน (ลก 6:36)
4. ข้อความ “UBON RATCHATHANI 33” หมายถึง การเป็นเจ้าภาพในการจัด ค่ายผู้นำ เยาวชนคาทอลิก ครั้งที่33

น้อง ๆ เยาวชนหลายคน อาจจะได้ทราบข่าวและสมัคร มาร่วมงานแล้วนะครับ แล้ว เรามาพบกันนะครับ ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เราจะปลูกเมล็ดพันธุ์ของการเป็น “อัครสาวกแห่งพระเมตตา” เพื่อเราจะได้ทำ หน้าที่ของการเป็นพย านถึ งพ ร ะเมตต าอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อตัวเราเอง ต่อเพื่อนมนุษย์รอบข้างอย่างกล้าหาญและเข้มแข็งต่อไป แล้วพบกันใหม่ ในเสียงเยาวชน ฉบับหน้า สวัสดีครับ