วันอังคารที่ 6 กันยายน 2016 เวลา 10.00 นักศึกษาจากสถาบัน Fondacio Asia จากประเทศฟิลลิปปินส์ จำนวน 17 คน พร้อมด้วยผู้ประสานงานแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส มาพบปะพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกิวทวาณิช ณ ห้องรับรองสำนักพระสังฆราช จากนั้นได้มาเยี่ยมชมฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ พร้อมด้วยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายงานทั้งสองให้การต้อนรับและพูดคุย อีกทั้งยังรับชม Presentation งานในฝ่ายงานทั้งสอง งานของแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้ัอมรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังส่วนกลางของศาสนาคริสเตียน สภาคริสจักรในประเทศไทย จากนั้นไปดูงานที่ถนนพัฒน์พงษ์ สีลม เพื่อมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์