ภาพ / ข่าว : FB Cbct Catholicyouth Thailand

      21/07/16 First day of Day in Diocese @ Knurow
ตอนเช้ามีพิธีการเปิดต้อนรับคนไทยเข้าสู่ค่าย โดยคนไทยได้มีส่วนร่วม โดยมีการแสดงแบบไทยไปนำเสนอ
เราได้เข้าร่วมพิธีมิสซา ซึ่งมีพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงนี้ต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย -อังกฤษ - โปแลนด์ เวลาร้องเพลง แต่ละคนจะร้องภาษาของตนเอง แต่ด้วยทำนองและความหมายเดียวกัน เพื่อสัญลักษณ์เดียวกัน คือความรักที่มีต่อพระเจ้า
ช่วงบ่ายเราได้เดินชมรอบๆเมือง พบปะผู้คนที่นี่ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภาษาเป็นหนึ่งปัญหาสำคัญของวันนี้ เพราะเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ลำบากมากขึ้น

      ชีวิตของเราแต่ละคนอาจจะต่างกัน ไม่ว่าเราจะพูดภาษาอะไร ทำงานอะไร อายุเท่าไร เป็นความแตกต่างทางด้านกายภาพเท่านั้น แต่เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในบ้านของพระ เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นลูกของพระเหมือนกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน เราจึงมองข้ามความแตกต่างทั้งหมด และพยายามเป็นหนึ่งเดียวกัน ...ดังคำกล่าวที่ว่า "เป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่าง" Unity in Diversity...
 

      ***บทเทศน์ของพระคุณเจ้าสิริพงษ์ - พวกเราขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของท่าน ในบทอ่านแรกประกาศกเยเรมีย์ได้
ย้ำเตือนชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าได้เลือกพวกเขาเป็นประชากรของพระองค์ เมื่อวันเวลาผ่านไปพวกเขากลับเปลี่ยนไปนับถือพระเจ้าอื่น ประกาศกเยเรมีย์จึงเตือนใจเพื่อให้พวกเขากลับไปหาพระเจ้า

      ในพระวรสาร ได้กล่าวถึงผู้คนในยุคพระเยซูเจ้า พวกเขาได้ฟังแต่ไม่ได้ยินพระองค์ ได้ยินพระองค์พูด แต่กลับไม่เข้าใจ
ในช่วงเวลาของเรา พระเจ้าพูดกับเราเสมอ แต่เรากลับไม่เปิดใจฟังพระเจ้าผู้ทรงสถิตย์อยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 จึงเป็นดังประกาศกเยเรมีย์ที่บอกกับพวกเราโดยเฉพาะเยาวชนว่า "เธอคืออนาคต" .. "จงเปิดประตูสู่พระคริสต์ จงอย่ากลัว จงเปิดใจเราหาพระองค์
โป๊ปยอห์น ปอล 2 จึงเหมือนประกาศกที่เตือน ให้เราเปิดใจให้พระคริสต์

      โป๊ปฟรังซิสเป็นดังประกาศกในยุคของเราทรงเตือนให้เรารู้ว่า นี่คือยุคแห่งพระเมตตาของพระเจ้า นี่คือเหุผลที่พระองค์ทรงประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

      ดังนั้น เยาวชนคืออนาคต จงเปิดใจหาพระเจ้า เปิดดวงใจของเราไปสู่พระเมตตาของพระจ้า เปิดใจ เปลี่ยนชีวิต และจงเป็นผู้เมตตาดั่งพระบิดาเจ้า ผู้เป็นองค์ความเมตตา