อบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2016 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก ร่วมมือกับแผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกรชินทร์นลัย จัด อบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึีงปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก  มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 25 คน จาก 9 วัด ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากรให้การอบรมหัวข้อ "เยาวชนกับงานศาสนสัมพันธ์เพื่อการประกาศข่าวดี" คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์  ให้การอบรมหัวข้อ "เยาวชนกับงานคำสอนเพื่อการประกาศข่าวดี" และคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ให้การอบรมหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกาศข่าวดี" และการแบ่งปันประสบการณ์ประกาศข่าวดีจากวิทยากรฆราวาส 4 ท่าน ได้แก่ คุณอรวรรณ ผลสมบูรณ์ คุณมโนรัตน์ เติมนาค  คุณมารียา เพ็ญสุต และคุณคงทัช ลิมปนุสรณ์  ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันพระพร และชี้นำเยาวชนให้เป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่ของตนด้านการประกาศข่าวดี  อีกทั้ง ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และการดำเนินชีวิตที่มีพระวาจาเป็นศูนย์กลาง

พร้อมทั้งการให้ความสุขกับน้อง ๆ เยาวชน ด้วยการสันทนาการช่วงต่าง ๆ โดยคุณรุ่งนภา สัตยารัฐ และผู้นำเยาวชน จากแผนกเยาวชน นับเป็นบรรยากาศแห่งความรักอบอุ่น ความชื่นชมยินดีในการร่วมมือกันประกาศข่าวดี เป็นพลังสำคัญของพระศาสนจักรต่อไป