ประมวลภาพ....

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2016 แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการสร้างผู้นำเยาวชน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 93 คน เริ่มต้นด้วยแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จากนั้นเป็นพิธีมิสซาเปิดเวลา 08.30น. โดยพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานร่วมกับคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ คุณพ่อวินัย ฤิทธิบุญไชย คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ ซึ่งวันนี้เป็นพิเศษพระคาร์ดินัลพบปะอย่างเป็นกันเองและจัดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบใกล้ชิด ซึ่งให้บรรดาเยาวชนขึ้นไปร่วมพิธีบนพระแท่นทั้งหมด หลังจากพิธีแล้วถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นเริ่มออกเดินทางไปยังคุ้มพญาซอรีสอร์ท อัมพวา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน   จากนั้นนเริ่มต้นกิจกรรมสันทนาการ ต่อด้วยอบรม1 “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของท่าน”(ลก 6:36) โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า วิทยากรช่วงค่ำ ภาวนาและนอน

วันที่สอง เริ่มต้นด้วย มิสซาเช้า 7.00น. จากนั้นหลังอาหารเช้าเป็นกิจกรรมอบรมการเป็นผู้นำแบบพระเยซู  ช่วงบ่ายพบปะผู้จัดการแผนกเยาวชน คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จากนั้นเวลา 14.00น.เดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา เริ่มกิจกรรมเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว กลับมาถึงที่พัก และช่วงค่ำและรับประทานไอศครีมเป็นกิจกรรมแสงแห่งเมตตา โดยจะให้เยาวชนออกแบบโลโก้เองโดยใช้แสงเทียนประกอบ และรับประทานไอศครีมจากพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ ก่อนพักผ่อน
 

เช้าวันสุดท้าย เป็นการประชุมคณะกรรมการเยาวชน จากนั้นเวลา 11.00น. เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชนที่มาอบรมครั้งนี้  ถ่ายภาพร่วมกัน