ภาพ / ข่าว : FB Youth#5 Archdiocese of Bangkok

วันที่ 2 - 3 เมษายน 2016 คณะกรรมการเยาวชนเขต 5 ร่วมกับคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการ จัดสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต 5 ขึ้น ณ บ้านผาสวรรค์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีการวางแผนโครงการและกิจกรรมที่จะทำในปีนี้ .... เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้คณะกรรมการเยาวชนเขตพบปะ พูดคุย ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น .... รวมถึงเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

คณะกรรมการเยาวชนเขต 5 มีวัดต่างๆเข้าร่วมดังนี้ วัดนักบุญเปโตร, วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์, วัดนักบุญอันนา, วัดพระตรีเอกภาพ และวัดนักบุญอันเดร
พวกเราได้มีการร่วมประชุมกัน เพื่อวางแผนงานต่างๆ เป็นพิเศษสำหรับการเตรียมค่ายเยาวชนเขต 5 ...และในการสรุปการสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต 5 ครั้งนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเยาวชนเขตชุดใหม่ขึ้น เพื่อสานงานเยาวชนต่อๆไป
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย
คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการ
ประธาน : ปฏิพัทธ์ นุชแก้วฟ้า (กัส#วัดนักบุญเปโตร)
รองประธาน1 : กาญจนา นุชเจริญ (อุ้ม#วัดนักบุญอันเดร บางภาษี)
รองประธาน2 : รชตวรรณ ชาวจีน (พั้นซ์#วัดนักบุญอันนา ท่าจีน)
เลขานุการ : ฟาริดา ปั้นทอง (กู้#วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์)
เหรัญญิก : ชนกนันท์ ประเสริฐ (มายด์#วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน)