วันที่ 10-13 มีนาคม 2016 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ “ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต” ประจำปี 2016 โดยใช้หัวข้อว่า “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7)ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยในปีนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสชีวิตคริสตชนในการใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปัน จิตตารมณ์ ในเทศกาลมหาพรต และเตรียมจิตใจเพื่อต้อนรับการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในเทศกาลปัสกา มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 71 คน

 ทางแผนกเยาวชนฯ  ขอขอบคุณ คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เจ้าอาวาส คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ และซิสเตอร์อธิการ ที่อำนวยความสะดวก สถานที่ อาหารและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และคุณพ่อที่ให้การสนับสนุนกับแผนกเยาวชนฯ ด้วยดีเสมอมา

ประมวลภาพค่ายปัสกา2016...