คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัดค่ายผู้นำ เยาวชนคาทอลิก ระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัด ใน 10 สังฆมณฑล ในปีนี้สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32โอกาส “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2015 โดยใช้หัวข้อประจำงานว่า “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ 5:7) มีเยาวชนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้จำนวน 1,010 คน ประกอบไปด้วยเยาวชนไทยจาก 10 สังฆมณฑล 4 องค์กร และเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า

          กิจกรรมเยาวชนภาวนาเช้าแบบ Bibliodrama โดยใช้บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส "ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์" (ชุมนุมเยาวชนระดับชาติที่เชียงใหม่วันที่ 16 ตุลาคม 2015) ช่วงค่ำเป็นการแสดงของเยาวชนใน Family Night

          พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 ร่วมกับพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญและพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสงฆ์กว่า 50 คน มีเยาวชนจำนวน 1,010 คน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2015 ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หลังมิสซามีการกล่าวรายงานสรุปและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมการชุมนุมทุกคน

          พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งต่อไป โดยพระคุณเจ้าวีระได้ประกาศสังฆมณฑลเจ้าภาพการชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งต่อไปที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี และได้มีพิธีส่งมอบธงอย่างสง่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2015

          การจัดงานในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทางคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณท่านที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้สำ เร็จไปด้วยดี