น้อง ๆ เยาวชนที่รัก คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ และในปีนี้ก็เช่นกัน วันที่ 20 กันยายน ที่พี่คิดถึงน้อง ๆ อีกครั้ง จริง ๆ แล้วก็คิดถึงทุกวันนะครับแต่วันนี้คิดถึงเป็นพิเศษครับ พี่มีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม

และอ่านเจอข้อความที่เขียนถึงวันเยาวชนแห่งชาติครับ จึงขอน้อมนำ หลักธรรม 10ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากหนังสือการ์ตูนบุญเจิมกับใบตองกับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสำ นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่เด็กเยาวชนสามารถนำ หลักธรรมดังกล่าวมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ นะครับ เพื่อเป็นหนทางนำ พาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งของตนเองและของประเทศชาติได้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีหลักธรรม 10 ประการ ที่ทรงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการพระราชวินิจฉัยแก้ปัญหา เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์และความสุขโดยไม่แบ่งแยก ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่เยาวชนไทยควรน้อมนำ มาปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่ง หลักธรรม10 ประการ มีดังนี้

1. ทำงานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ การทำงานทุกอย่างเราต้องมีความรอบรู้ ถ้าไม่รู้ก็ต้องเปิดหูเปิดตาให้รอบรู้ และรอบคอบ เยาวชนไทยจะต้องฝึกหัดใฝ่หาความรู้ให้เป็นผู้รู้จริงในการทำงาน เพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย

2. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง คือ เยาวชนทุกคนควรรู้จักอดทนจนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาในชีวิตทั้งทุกข์หรือสุข เราต้องเผชิญด้วยใจสงบ ไม่ตื่นเต้นหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาเราต้องฝึกทำจิตใจให้รู้สึกท้าทายกับปัญหานั้น เห็นปัญหาแล้วกระโดดเข้าใส่ถือว่าท้าทายสติปัญญา อย่ากลัว

3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายแลประหยัด ถือเป็นสิ่งสำ คัญที่เยาวชนไทยควรตระหนักอยู่เสมอ หากเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เรียบง่ายและประหยัดชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขในจิตใจ

4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลักการทำ งานทุกอย่างเยาวชนพึงระลึกอยู่เสมอว่าต้องมุ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำ คัญ และต้องร่วมแรงร่วมใจกันงานจึงจะออกมาสำ เร็จ

5. รับฟังความเห็นของผู้อื่นและเคารพความคิดที่แตกต่าง การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ งานที่ดีและประสบความสำ เร็จและยังทำ ให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชนด้วย

6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร

7. มีความสุจริตและความกตัญญูเยาวชนไทยต้องมีความกตัญญูรู้คุณแก่บิดามารดาที่ท่านได้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเราจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
นอกจากนี้ จะต้องมีความสุจริตในหน้าที่การงานและต่อแผ่นดินไทยด้วย โดยไม่คดโกงและเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าเรา และไม่ยึดถือประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

8. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่งหากเยาวชนไทยรู้จักพึ่งตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสอนว่า “เราต้องยืนบนขาตนเองให้ได้ ไม่ให้หกล้ม ไม่ต้องยืมของคนอื่นมาใช้สำ หรับยืน” ประเทศไทยของเราก็จะเข้มแข็งมีความเจริญมั่นคง

9. รักผู้อื่น โดยการรู้จักเห็นใจคนอื่นให้ความรักความจริงใจแก่กัน สังคมไทยของเราก็จะอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

10. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ต้องนึกถึงคนอื่นบ้าง อย่าคิดถึงแต่ตัวเอง เห็นแก่ตัวอย่างเดียวอยู่ไม่รอด ต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติที่จะถึงนี้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนให้เยาวชนไทยทุกคนและประชาชนทั่วไปน้อมนำ หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการมาสู่การปฏิบัติ แต่ที่สำ คัญที่สุด หากผู้ใหญ่น้อมนำหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทมาปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เยาวชนไทยก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เท่ากับเป็นการวางรากฐานให้ สังคมไทยของเราเข้มแข็งต่อไปในอนาคต
(ที่มา http://www.culture.go.th/cday/) น้องๆ เยาวชนครับ พี่ขอบคุณนะครับ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังที่ดีในพระศาสนจักร สังคม ที่ทำงานมหาวิทยาลัย โรงเรียน และครอบครัวของน้องๆ มาตลอด ขอให้น้องๆ มีความสุขที่จะสร้างสรรค์พลังของ ความดีนี้ต่อไป ในทุกๆ วันนะครับ แล้วพบกันใหม่ กับเสียงเยาวชนฉบับหน้า

สวัสดีครับ