ประมวลภาพการสร้างผู้นำเยาวชน

          วันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.2015 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015 โดยมีหัวข้อ  “พระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านจะรับพระอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเรา ” (กจ1:8) มีเยาวชนมาเข้าร่วมเป็นผู้นำ จำนวน 81 คน

          วันแรก (Learn) กิจกรรมแรกเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเปิด โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า จากนั้นเป็นการปฐมนิเทศ ช่วงบ่ายเข้าสู่Brain strom(รู้ใจรู้จริงเป็นสิ่งที่พระต้องการ..โดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า วันที่สอง (Love) เริ่มต้นด้วยภาวนาเช้า ตักตวงรักและรับพระพร และวอนขอพลังจากพระด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ก่อนรับประทานอาหาร  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรัก ให้เรารู้จักกันและกัน และแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น

          วันสุดท้าย (Live) เริ่มเต้นด้วยภาวนาเช้า เติมความรัก จากนั้นเข้าสู่ วิธีนำรักไป “ผู้นำไม่ต้องเด่นดัง ไม่ต้องให้ใครมาตาม ไม่ให้ใครมาชื่นชม แต่พาผู้คนไปหาพระ” โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ และเราจะเป็นพยาน พิธีบูชาขอบพระคุณปิด โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน และคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า ท้ายพิธีบูชาขอบพระคุณ รับใบเกียรติบัตร ที่จะออกไปเป็นผู้นำให้กับน้องๆเยาวชนต่อไป และปิดท้ายด้วยถ่ายภาพร่วมกัน